4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สวรส.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน สวรส. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

มาตรา 7

ม.7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

ม.7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

ม.7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

ม.7(4) กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ

มาตรา 9

ม.9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

ม.9(2) นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

ม.9(3) แผนงาน โครงการ งบประมาณ ปีปัจจุบัน 

ม.9(4) คู่มือหรือคำสั่ง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ์และหน้าที่

ม.9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างถึงในราชกิจกานุเบกษา

  •  - ไม่มีภารกิจเกี่ยวข้อง -

ม.9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

ม.9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายฯ

ม.9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด