ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู

เพศ *

ช่วงอายุ *

อาชีพ *

ระดับการศึกษาสูงสุด *

ข้อมูลที่คุณเข้ามาใช้มากที่สุด *

รายละเอียด : ความพึงพอใจในข้อมูล เนื้อหา บนเว็บไซต์ สวรส. * *

ด้านการบริการข้อมูลพื้นฐานของ เว็บไซต์ สวรส.

หัวเรื่อง
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
มีชื่อหน่วยงาน/แหล่งข้อมูล *
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน *
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้อง *
รายละเอียด : ความพึงพอใจต่อรูปแบบเว็บไซต์ สวรส. * *

ด้านรูปแบบและการใช้งาน

หัวเรื่อง
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ *
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล *
รายละเอียด : ความพึงพอใจการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ *

หัวเรื่อง
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ *
ข้อมูลมีความเป็นกลางโปร่งใส *
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สรุปผลการทำแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการ (ผู้ประเมิน 1 คน) มีความคิดเห็นต่อการใช้บริการ

มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 100.00 อยู่ที่ระดับมากที่สุด
เพศ
ช่วงอายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษาสูงสุด
ข้อมูลที่คุณเข้ามาใช้มากที่สุด
ประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ