หน้าแรก

ก่อเพื่อเกิด “องค์ความรู้สู่การพัฒนาระบบเพื่อสุขภาพคนไทย”

“การจัดการความรู้ สู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบและสุขภาพคนไทย” เป้าหมายสำคัญที่มาพร้อมกับการก่อกำเนิด สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข หรือ สวรส. ภายใต้ พรบ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างและการบริหารจัดการที่เน้นความคล่องตัว และประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมทำหน้าที่กำกับดูแลทิศทางการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

หน้าหลักนักวิชาการ ข้อมูลสำหรับประชาชน