4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

วารสารวิจัย

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2566 (Vol.17 No.2)
01.04.2023
1887 Views
รายละเอียดย่อ :

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย บทบรรณาธิการ เรื่อง ความเป็นธรรมในงานวิจัย: เรียนรู้จากสถานการณ์โควิด โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย นิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 11 บทความ ได้แก่ 1) รูปแบบการอภิบาลระบบสุขภาพดิจิทัล: ข้อเสนอสำหรับระบบสุขภาพไทย โดย บุญชัย กิจสนาโยธิน และคณะ 2) การศึกษาสถานการณ์และพยากรณ์การตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อตามเป้าหมายระดับโลก พ.ศ. 2543-2573 โดย ขนิษฐา กู้ศรีสกุล, ณัฐพัชร์ มรรคา และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ 3) ระบบการติดตามและจำกัดการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยและต่างประเทศ: ช่องว่าง จุดอ่อนและโอกาสในการพัฒนา โดย นงนุช จินดารัตนาภรณ์ และสิรินทร์ยา พูลเกิด 4) การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อและบูรณาการในประเทศไทย โดย พรทิพย์ วชิรดิลก และคณะ 5) ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปีในประเทศไทย โดย วทิพย์ ตั้งจิตติโภคิน และคณะ 6) ความชุกของโรคอ้วน โรคอ้วนที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะแทรกซ้อนของโรคอ้วนจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดย กฤษณะ สุวรรณภูมิ และคณะ 7) การสำรวจทรัพยากรของโรงพยาบาลที่ให้บริการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง โดย จิราธร สุตะวงศ์ และคณะ 8) ต้นทุนการจัดบริการผู้ป่วยนอกโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองในกลุ่มผู้สูงอายุของโรงพยาบาลชุมชน ประเทศไทย โดย อุทุมพร วงษ์ศิลป์, ภาสกร สวนเรือง และ ตั้ว-ยู เฉิน 9) ต้นทุนรูปแบบบริการผู้ป่วยในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศไทย: กรณีศึกษาโรงพยาบาล 5 แห่ง โดย อรทัย เขียวเจริญ และคณะ 10) ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์โควิด-19: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบุษราคัม โดย อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ และคณะ 11) ประสิทธิผลของการได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 3 เข็มในการลดการเสียชีวิตของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ โดย รังสรรค์ วงษ์บุญหนัก บทปริทัศน์ จำนวน 1 บทความ ได้แก่ 1) ข้อเสนอการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดไรฝุ่นชนิดอมใต้ลิ้นและชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนังในการรักษาโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ร่วมกับโรคหืดในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดย ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ชนิดา จันทร์ทิม และไกลตา ศรีสิงห์

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2566 (Vol.17 No.1)
01.01.2023
2008 Views
รายละเอียดย่อ :

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2566 ประกอบด้วย บทบรรณาธิการ เรื่อง บทบาทวารสารวิชาการด้านการวิจัยระบบสาธารณสุข โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาต้นฉบับ นิพนธ์ต้นฉบับ จำนวน 10 บทความ ได้แก่ 1) การประเมินความเป็นไปได้และการยอมรับองค์กรเครือข่ายสุขภาพเพื่อการจัดระบบบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม: การวิจัยเชิงนโยบาย โดย ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์, บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ และ ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 2) การพัฒนาแนวทางและรูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสมระหว่างภาคชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชนในการบริหารจัดการและการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ โดย วณิชา ชื่นกองแก้ว และคณะ 3) ปัจจัยการอภิบาลระบบที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนของประเทศไทย โดย สุมาลี เฮงสุวรรณ, วินัย ลีสมิทธิ์ และ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 4) เส้นทางการเจ็บป่วยของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทยและข้อเสนอเชิงเนื้อหาในการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ โดย ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา, พนม คลี่ฉายา และ อรุโณทัย วรรณถาวร 5) ประสบการณ์ อุปสรรค สิ่งสนับสนุน และผลลัพธ์ของการดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโดยเภสัชกรในคลินิกหมอครอบครัวในเขตสุขภาพที่ 6 โดย สายชล ชำปฏิ และคณะ 6) การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานบริการเภสัชกรรมทางไกลในประเทศไทย โดย วิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน และคณะ 7) การพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง บทเรียนจากการระบาดของ โควิด-19 โดย ดาราวรรณ รองเมือง และคณะ 8) ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และรูปแบบการให้บริการกิจกรรมบำบัดทางไกลในยุคชีวิตวิถีใหม่ โดย มะลิวัลย์ เรือนคำ และคณะ 9) การเปลี่ยนแปลงของอัตราการใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกบ้านในช่วงโควิด-19: การวิเคราะห์จากภาพกล้องวงจรปิดโดยปัญญาประดิษฐ์ โดย ทยา กิติยากร, สุภารี บุญมานันท์ และ รัตน์ชัยนันท์ ธรรมสุจริต 10) การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนากำลังคนด้านการพยาบาล: การผลิต การกระจายและการธำรงรักษาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโควิด-19 โดย อติญาณ์ ศรเกษตริน และคณะ บทความพิเศษ จำนวน 2 บทความ ได้แก่ 1) ประเทศไทยกับการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพจิตในเวทีระดับโลก โดย วริศา พานิชเกรียงไกร และคณะ 2) 13 ปี เส้นทางการเรียนรู้และพัฒนา Stroke Fast Track ของประเทศไทย โดย สมศักดิ์ เทียมเก่า