4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

ข่าว/ความเคลื่อนไหว

24.05.2024
316 Views

สวรส. สานเครือข่ายวิชาการ พร้อมภาคีป้องกันยาเสพติด เดินหน้าสร้างความรู้พัฒนารูปแบบป้องกัน-บำบัดเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

ปัญหาการใช้สารเสพติดในกลุ่มเยาวชนอีกหนึ่งผลพวงจากปัญหาสังคม การเมือง เศรษฐกิจ หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ จากข้อมูลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนปี 2557-2559 พบว่ามีเยาวชนกระทำความผิดเกี่ยวกับสารเสพติดให้โทษ คิดเป็นร้อยละ 43.10, 42.24, 39.63 ของคดีทั้งหมดตามลำดับ และจากสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด ปี 2562 พบว่ากลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งที่อยู่ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา มีจำนวน 19,002 คน คิดเป็น 11.77% ของผู้ต้องหาคดียาเสพติดทั้งหมด ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
09.05.2024
227 Views

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและการจัดทำแผนที่งานวิจัยด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ ครั้งที่ 2

9 พฤษภาคม 2567   :  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและการจัดทำแผนที่งานวิจัยด้วยกระบวนการคิดเชิงระบบ ครั้งที่ 2 โดยมีทีมวิทยากร นำโดย รศ.ดร.นพ. บวรศม ลีระพันธ์ จากคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ ณ ห้อง Asoke Room โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ    ทั้งนี้ ในการประชุมมีการนำเสนอข้อค้นพบเบื้องต้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวรส. ร่วมระดมความคิดเห็นภายใต้โจทย์และเป้าหมายการสร้างงานวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย โดยมีการเชื่อมโยงโครงการและแผนงานวิจัยของสวรส.   บนการคาดการณ์ปฏิกิริยาของผู้มีส่วนได้เสีย, การทบทวนสำรวจคงคลังงานวิจัยที่มีอยู่, การตรวจสอบเครื่องมือ/กลไกที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในการปฏิบัติการจัดการงานวิจัย, การใช้แผนภูมิกลุ่มความคิดเพื่อจัดกลุ่มแผนงาน/โครงการต่างๆ รวมทั้งการมองภาพใหญ่ของเทรนด์สุขภาพและการพัฒนาระบบสุขภาพจากต่างประเทศ ทั้งหมดภายใต้แนวคิดมุ่งสู่การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของระบบ พร้อมทั้งสร้างภาพอนาคตระบบสุขภาพของประเทศได้อย่างแท้จริง
03.05.2024
283 Views

สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์-สวรส. และพันธมิตร จัดประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์จีโนมิกส์เพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 3 “Harnessing Genomics Thailand to Better Public Health: THE TIME IS NOW” โดยมี ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา นายกสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ และผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Biobank of Thailand: NBT) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และผู้แทนองค์กรเกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดงานประชุมฯ จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
02.05.2024
439 Views

สวรส.-มอ. เสนอผลวิจัย ‘กัญชากับผลกระทบทางสังคมและสุขภาพ’ เพื่อทบทวนมาตรการ บนเป้าหมายประโยชน์ทางการแพทย์ และความปลอดภัยของประชาชน

ภายหลังจากมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 9 มิ.ย. 2565 รวมทั้งมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2565 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 17 มิ.ย. 2565 เป็นต้นมา ส่งผลให้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ที่มีปริมาณสารเตตราไฮไดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกิน 0.2% โดยน้ำหนักของปริมาณสารสกัดทั้งหมด เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูกภายในประเทศ ไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด แต่กลายเป็นสมุนไพรควบคุม