งานวิจัย

TopTEN งานวิจัยเดือนสิงหาคม

New Release

Title: การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม และการค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเชิงเมตาบอลอมิคส์ของโรคมะเร็งปอดในคนไทย Authors: ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา Issue Date: Aug-2017...
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม และการค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเชิงเมตาบอลอมิคส์ของโรคมะเร็งปอดในคนไทย
feedback
faq banner

สื่อเผยแพร่

ยังไม่มีข้อมูล