งานวิจัย

TopTEN งานวิจัยเดือนกันยายน

New Release

Title: การค้นหาสารต้านวัณโรคตัวใหม่ที่มีความจำเพาะสูงในการออกฤทธิ์ยับยั้งการติดเชื้อวัณโรคที่มีการดื้อยา Authors: พรพรรณ พึ่งโพธิ์ และคณะ Issue Date: Jun-2019...
การค้นหาสารต้านวัณโรคตัวใหม่ที่มีความจำเพาะสูงในการออกฤทธิ์ยับยั้งการติดเชื้อวัณโรคที่มีการดื้อยา
feedback
faq banner

สื่อเผยแพร่

ยังไม่มีข้อมูล