ห้องเรียนระบบสุขภาพ

เลือกห้องเรียนตามอาจารย์

 • การจัดลำดับความสำคัญของนโยบาย สำคัญไฉน
  “นโยบาย” เป็นคำที่หลายคนได้ยินจนคุ้นหูและมีหลายหน่วยงานหยิบมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ อาทิเช่น นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์...
 • รูปประกอบเป็นรูปกราฟฟิคลูกโลกที่มีคำว่า one health ประกอบ
  National Strategic Plan for EIDs 2013-2016 • Integrated Surveillance, prevention and control of zoonoses under “One Health” concept • Effective management of animal farming, promotin animal and...
 • รูปประกอบเป็นรูปหูฟังทางการแพทย์และลูกโลก
  ถ้ามองความสำเร็จในมิติของผลที่เกิดจากกระบวนการนำนโยบายสาธารณะไปใช้ อาจจะต้องมองถึง ผลลัพธ์ ผลที่ตามมา และผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ...
 • รูปประกอบเป็นรูปกราฟฟิคต้นไม้อธิบายเรื่องธรรมาภิบาล
  ข้อเสนอแนะในภาพรวม : นักวิจัยที่ทำการทบทวนเห็นว่าธรรมนูญฯ ฉบับนี้เน้นข้อเสนอให้รัฐทำ แต่ก็ไม่ได้มีกลไกในการระบุว่าถ้ารัฐไม่ทำแล้วจะเป็นอย่างไร ควรทำอย่างไร...
 • รูปประกอบเป็นรูปเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังเยี่ยมบ้านในชุมชน
  เขตสุขภาพ คืออะไร? : เขตสุขภาพ (Area Health : AH) เป็นกลไกที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในระดับกลุ่มจังหวัด, หนึ่งเขตจะมีประชากรประมาณ 3-6 ล้านคน, เป็นกลไกหลักในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ...
 • รูปประกอบเป็นรูปคนถือเข็มฉีดยา
  แนวโน้มการวิจัย NCD : วิจัยรูปแบบการดูแลผู้ป่วยรายโรค (disease management approach), ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการจัดการดูแลผู้ป่วย NCD
 • การคัดกรองโรคระดับประชากร
  เนื่องจากวารสารวิจัยระบบสาธารณสุขฉบับล่าสุดและฉบับถัดไปเป็นฉบับพิเศษว่าด้วยเรื่อง การคัดกรองโรคระดับประชากรในประเทศไทย ( http://www.hsri.or.th/media/1345 ) สวรส...
 • Default image
  ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจก่อนว่าการวิจัยสุขภาพ คือ การสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาแก้ปัญหาสุขภาพ ประกอบด้วยการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์...
 • การวิจัยประเด็นสุขภาพเชิงระบบ
  หากสมมติเราต้องการให้คนในชุมชนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี การศึกษาสภาพปัญหาในสถานบริการเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะนอกเหนือจากบริการทางการแพทย์แล้ว ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากที่เกื้อหนุน หรือ...
 • ระบบสุขภาพ
  ระบบสุขภาพอาจนิยามจากบทบาทหน้าที่ หรือ องค์ประกอบ ในเชิงบทบาทหน้าที่ ระบบสุขภาพมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาวะกายและจิตที่ดี ผ่านกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค ฟื้นฟูการทำงานของร่างกาย...