ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขนาดตัวอักษร
-
+
ความตัดกันของสี
C
C
C
icon-lang-thภาษาไทย
ค้นหา
เมนู

กรอบงานวิจัย

เลือกดูรายละเอียดตามปีงบประมาณทุนวิจัย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการที่มี รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน สวรส.มุ่งเน้นการดําเนินงานวิจัยสุขภาพ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในการประเด็นการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม และนโยบายรัฐบาลข้อ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  >  (8.5)  วิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน รวมทั้งยังมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ สวรส. ภายใต้วิสัยทัศน์: “ผู้นําระบบวิจัยที่สร้าง ความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย” พันธกิจ: “พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู้อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม” และการดําเนินการ 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

  1. การสร้างทิศทางและจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
  2. การสร้างและจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
  3. การพัฒนาขีตความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ
  4. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจัยพัฒนาด้านสุขภาพให้มีมาตรฐานและยังยืน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

          ทั้งนี้ การพัฒนางานวิจัยสุขภาพได้คํานึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศและการเปลี่ยนแปลงบทบาทของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้กฎหมายการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้จัดให้ สวรส. หน่วยงานด้านการให้ทุน โดยเป็นหนึ่งในหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program managment unit : PMU) เพื่อสร้างองค์ความรู้หรือผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทําให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนสืบต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้