4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

รายงานประจำปี 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาระบบสุขภาพไทย

ในปี 2562 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้มีการพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพและขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข โดยได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ สวรส. พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งคณะกรรมการ สวรส. เห็นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวควรใช้สานต่อการทำงานของ สวรส. เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องและขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายได้ โดยประกอบด้วย ประเด็นเร่งด่วน (Quick win) เช่น การวิจัยพัฒนา Pharmacy Procurement System เพื่อให้เกิดการจัดซื้อยารวมหรือต่อรองราคารวม การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิทั้งเขตเมืองและชนบท การพัฒนากลไกบริหารเขตสุขภาพ ฯลฯ โดยมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ อาทิ การศึกษาทบทวนระบบและพัฒนาข้อเสนอการบริหารเวชภัณฑ์ที่ควรมีการจัดการระดับประเทศภายใต้ระบบประกันสุขภาพ 3 ระบบ การสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อพัฒนารูปแบบการบริการปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบาย สมรรถนะและบทบาทของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว การวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการวัด วิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงผลการดำเนินการของระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิ และการบริบาลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้ายในประเทศไทย การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการเขตสุขภาพนำร่อง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ฯลฯ และจากการสนับสนุนทุนวิจัยที่ผ่านมา สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมิติเชิงวิชาการ มิติเชิงนโยบายและมิติเชิงระบบบริการ ส่วนมิติเชิงพาณิชย์นั้น เนื่องจากการผลักดันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เกิดการนำผลงานวิจัยออกสู่ตลาด จำเป็นต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับและต้องได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกิดจากการสนับสนุนทุนวิจัยของ สวรส. ยังไม่ได้วางจำหน่ายในท้องตลาด แต่ สวรส. ได้มีการประสานส่งต่องานวิจัยสู่การพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น การส่งต่อโครงการให้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เป็นต้น

นอกจากนั้นในปี 2562 สวรส. ได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพต่อแนวทางการปฏิรูประบบสาธารณสุขและเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบสุขภาพ พร้อมกับการรณรงค์กิจกรรมวิชาการในวาระ World UHC day ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและเวทีระดมความคิดเห็นเรื่องรู้ทันกัญชา : คลายปมปัญหา เดินหน้าเพื่อประชาชน ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ รวบรวมความคิดเห็น ความต้องการของภาคประชาชน นักวิชาการ และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่ทิศทางการใช้กัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย รวมทั้งมีแผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนภาคีเครือข่าย โดยได้จัดแผนปฏิบัติการ บูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการแพทย์จีโนมิกส์ โดยมีคณะอนุกรรมการกำกับทิศ ทำหน้าที่กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ เพื่อดำเนิน 6 มาตรการ ได้แก่ 1) การวิจัยและการประยุกต์ใช้ 2) การบริการ 3) การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล 4) Ethical, Legal and Social Implications (ELSI) 5) การผลิตและพัฒนาบุคลากร และ 6) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่

ทั้งนี้ สวรส. ขอขอบคุณคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ นักวิจัย เครือข่ายวิชาการ หน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน ตลอดจนบุคลากรภายใน ที่ยังคงร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนงานวิจัยของ สวรส. ไปสู่การใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและเป็นประโยชน์กับประชาชน

Download: hsri-annual-2562 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้