รู้จักโครงการ AMR

 

หน้าหลัก AMR | เกี่ยวกับโครงการ | บุคคลากรสุขภาพประชาชน | กิจกรรม |


 

 

รู้จักโครงการ AMR

โครงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย

(Antimicrobial Resistance Control and Prevention - AMR-CP)

 

          โครงการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมของกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยกระบวนการ เครื่องมือ และการสื่อสารในระดับชุมชนและสถานพยาบาล ทั้งระดับภูมิภาคและประเทศ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการควบคุมและป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ ซึ่งกำลังมีผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวางต่อประชาชน ผู้ป่วย และสังคมไทยในปัจจุบัน โครงการนี้ดำเนินการโดย โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ หน่วยระบาดวิทยาคลินิก สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีองค์กรสนับสนุนหลัก คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และยังมีภาคีร่วมสนับสนุนอีก ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม IDRC, APEC, APFID โดยดำเนินการในลักษณะ “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One health) ทั้งสุขภาพคนและสุขภาพสัตว์

 

ภาพรวมกิจกรรมของโครงการ มี 3 ส่วน

1.การพัฒนาระบบพื้นฐานการควบคุมการดื้อยาฯ ทั้งการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาระบบข้อมูล การพัฒนาและขับเคลื่อนทางนโยบาย การพัฒนาคู่มือ/เครื่องมือ/สื่อสำหรับรณรงค์การดื้อยาฯ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วย และประชาชน และการรณรงค์ความตระหนัก ความรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดื้อยาฯ เป็นต้น

 

2. การวิจัยและพัฒนาการควบคุมการดื้อยาฯ การวิเคราะห์ขนาดปัญหาเชื้อดื้อยาฯ ในประเทศไทย ศึกษาวงจรการดื้อยาฯ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาฯ ในประเทศไทย สร้าง local evidence เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ยาฯ อย่างรับผิดชอบและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในบริบทของประเทศไทย แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แสวงหายาปฏิชีวนะชนิดกินสำหรับรักษาการติดเชื้อดื้อยาฯ ในผู้ป่วยนอก วิจัยยาใหม่และวิธีการใหม่ในการรักษาและป้องกันการติดเชื้อดื้อยาที่สำคัญในประเทศไทย

 

3. การพัฒนาชุมชนต้นแบบที่มีระบบการควบคุมและป้องกันการดื้อยาฯ อย่างบูรณาการ ใน 4 ชุมชนในจังหวัดลำพูนและชลบุรี (ชุมชนที่ร่วมโครงการหมายถึง รพ., ฟาร์ม, ประชาชน, ผู้ป่วย, คลินิก, ร้านยา) ใช้มาตรการการศึกษา ฝึกอบรม การปกครอง แรงจูงใจ ด้วยคู่มือ/ เครื่องมือ/สื่อ ที่เตรียมขึ้นอย่างสอดคล้องกับปัญหา/ข้อมูล/บริบทของชุมชน ใน 5 เรื่อง คือ

  • การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพ

  • การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

  • การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาล

  • การเฝ้าระวังการใช้ยาต้านจุลชีพ

  • การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างรับผิดชอบ

2. ใช้มาตรการเชิงสังคมและการปรับพฤติกรรม ด้วยการประชาสัมพันธ์/ รณรงค์/ social marketing/ social mobilization ที่เตรียมขึ้นอย่างสอดคล้องกับปัญหา/ข้อมูล/บริบทของชุมชน

 

โลโก้และคำขวัญของโครงการ

ในภาพรวม คือ หยุดเป็นเหยื่อเชื้อดื้อยา

ภาษาอังกฤษ คือ Stop AMR

หยุดเป็นเหยื่อเชื้อดื้อยา หมายถึง

  • หยุดสร้างเชื้อดื้อยาโดยใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ

  • หยุดรับและหยุดแพร่เชื้อดื้อยา โดยส่งเสริมสุขอนามัยและสุขาภิบาล และควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล