4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

20,000 Whole Genome Sequencer Data Now Available in September 2023

           โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย (Genomics Thailand) ที่ดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ. 2563-2567 โดยมีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานกลาง ได้ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์ (กิจการร่วมค้าไทยโอมิกส์) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และโรงเรียนแพทย์/สถานพยาบาลในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าถอดรหัสพันธุกรรมชาวไทย จะครบจำนวน 20,000 ราย ในเดือนกันยายน 2566 จากเป้าหมาย 50,000 ราย ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์หาสาเหตุแห่งการเกิดโรค ทำให้เกิดการวินิจฉัย รักษาที่แม่นยำ อันจะช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลของประเทศให้ดียิ่งขึ้น

            ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานสกัดสารพันธุกรรมสำหรับโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย ได้ที่ http://mlsi.dmsc.moph.go.th/post-view/347 หรือ https://sms.genomicsthailand.com/