4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

ไฟล์วิทยากร การประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

การประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
“ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต”
“TO THE NEXT DECADE : ENHANCE RESEARCH FOR LIFE”
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

09.00-09.30 น.

ชมวีดิทัศน์ “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต”
  Youtube 
https://youtu.be/sA143-9xOPw

- ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สุขภาพคนไทย ยุค Post Covid-19” และเปิดการประชุม โดย ประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  Youtube https://youtu.be/azZRsZu0Tbg

09.30-10.30 น.

“งานวิจัยด้านสุขภาพ เปลี่ยนชีวิตคนไทยยุค Post Covid-19” 
 Youtube https://youtu.be/C74Wn1udKuU

นำเสนอโดย 

 • ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ดร.อรพรรณ โตสิงห์  
  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • ศ.กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • ศ.ดร.นพ. นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
  รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 
  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 • นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 
  อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • นพ.นพพร ชื่นกลิ่น
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ดำเนินการอภิปรายโดย : คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ (พิธีกรรายการชัวร์ก่อนแชร์ ช่อง 9)
(รูปแบบ Ted Talk)

10.30-12.00 น.

"30 ปี ที่ผ่านมา : งานวิจัยเพื่อสุขภาพคนไทย”
 
 Youtube https://youtu.be/mBV82irfz2g

 นำเสนอโดย

 • ดร.นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
  ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
 • นพ.สุภกร บัวสาย 
  อดีตผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 
  อดีตผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) 
 • นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
  สมาชิกวุฒิสภา (สว.)
 • ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 
  ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

ดำเนินการอภิปรายโดย : ดร.นพ.ภูษิต ประคองสาย อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

13.00-16.00 น.

“บทเรียนสู่อนาคตการจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ ใน Public Health Emergency”

 Youtube https://youtu.be/OYgZIfmkoy4

ชมวีดิทัศน์ “การจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ ใน Public Health Emergency”

เปิดเวทีการเสวนา  นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เสวนาโดย

 • นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ        
  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี 
  เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 • ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์            
  รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
 • นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร  
  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
 • ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช                 
  อุปนายกสภาเภสัชกรรม

ดำเนินการอภิปรายโดย : ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

13.00-16.00 น.

"งานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Medical technology research for better health & wealth : Health to Well-being)"

 Youtube https://youtu.be/jHxouQb84X4

นำเสนอโดย

ดำเนินการอภิปรายโดย : ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

13.00-16.00 น.

“10 ปี สำนักงานพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) ผลงาน ความท้าทาย และทางข้างหน้า กับการพัฒนาและการใช้มาตรฐานรหัสทางการแพทย์”

 Youtube https://youtu.be/Bv3JFwBAoLA

นำเสนอโดย

 • ดร.นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน        
  ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส สมสท.
 • นพ.เทียม อังสาชน                  
  ที่ปรึกษา สมสท.
 • นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์            
  ที่ปรึกษา สมสท.
 • ผศ.ดร.ประพัฒน์ สุริยผล 
  หัวหน้าหน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลคลินิก คณะแพทยศาสาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • นพ.รัฐ ปัญโญวัฒน์ 
  ผู้ช่วยผู้จัดการ สมสท.
 • นายคิดคม สเลลานนท์ 
  นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูลระดับสูง สมสท.

ดำเนินการอภิปรายโดย : นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส สมสท.

13.00-16.00 น.

“Genomics Thailand : Dare to be ASEAN leader in precision medicine”

 Youtube https://youtu.be/Mz3O40imOQM

นำเสนอโดย

 • รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม 
  คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ และอดีตปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
 • นพ.นพพร ชื่นกลิ่น                  
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 • นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
  ที่ปรึกษาพิเศษด้านสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
 • ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา 
  ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร 
  หัวหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์แม่นยำ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์          
  ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา 
  รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดำเนินการอภิปรายโดย : ดร.นพ.ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรม (เวชพันธุศาสตร์) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

13.00-16.00 น.

“สมรรถนะระบบสุขภาพไทยเป็นอย่างไร ในยุค ก่อน-ระหว่าง-หลัง covid-19”

 Youtube https://youtu.be/VhG996Kmhwg

นำเสนอโดย

 • ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 
  คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
 • นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช 
  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
 • รศ.ดร.นพ.บวรศม ลีระพันธ์                  
  รองศาสตราจารย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ 
  เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
 • รศ.ดร.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 
  รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร.นพ.ฑิณกร โนรี 
  ผู้จัดการสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ มูลนิธิสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
 • ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ                           
  หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รศ.พญ.สมฤดี ฉัตรสิริเจริญกุล 
  ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย เเละรองหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินการอภิปรายโดย : ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

09.00-12.00 น.

“5 ปีแรกของการติดตั้งวิธีวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมบริการด้วยฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล เพื่อเป้าหมายพัฒนาโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน (Installation of eHIS Costing Methodology for Sustainable Hospital Development Goals, the First Five Years)"

09.00-10.15 น.

“ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ของต้นทุนบริการ”

 Youtube https://youtu.be/LJ8UH8fZnrY

นำเสนอโดย

ดำเนินการอภิปรายโดย : ศ.ดร.ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์  อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10.30-12.00 น.

“การพัฒนาและติตตั้งระบบวิเคราะห์ต้นทุน กับความยั่งยืนของการพัฒนาระบบสุขภาพ”

 Youtube https://youtu.be/AlAHKrS81C0

นำเสนอโดย

ดำเนินการอภิปรายโดย : นพ.ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

09.00-12.00 น.

“การสร้างงานวิจัยแนวใหม่แบบผสมผสานเพื่อตอบโจทย์ปัญหากลุ่มเปราะบางในยุค new normal”

 Youtube https://youtu.be/r0hnwiaZUrA

นำเสนอโดย

 • คุณภรณี ภู่ประเสริฐ                
  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ดร.นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์
  สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
 • ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล               
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • นส.สมพร เพ็งคํ่า                    
  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)
 • นพ.สิระ กอไพศาล                  
  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดําเนินการอภิปรายโดย : นายประสาน อิงคนันท์ เจ้าของเพจมนุษย์ต่างวัย

09.00-12.00 น.

“ปฏิรูประบบสุขภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์”

 Youtube https://youtu.be/ft6CwBrjKt4

นำเสนอโดย

ดำเนินการอภิปรายโดย : ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ คณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
(รูปแบบ Ted Talk)

09.00-12.00 น.

“ประชาชนได้อะไรจากการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ ?”

 Youtube https://youtu.be/TKOQr5TgC7M

นำเสนอโดย

 • ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย      
  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
 • นายเลอพงษ์ ลิ้มรัตน์                
  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • นายสรรเสริญ นามพรหม 
  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข
 • นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา            
  ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา 
  อาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล         
  ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
 • รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง            
  ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินการอภิปรายโดย : ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 

13.00-14.30 น.

“ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4  สวรส. รวมพลังเพื่อสุขภาพคนไทย”

 Youtube https://youtu.be/otsbTa39S1k

นำเสนอโดย

 • นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล      
  นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุข
 • ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล     
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์      
  รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • นพ.จักรกริช โง้วศิริ                 
  รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ            
  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
 • ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์   
  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ดร.ณญาดา เผือกขำ                
  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
 • พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ       
  ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)
 • รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ผู้แทน UHOSNET

ดำเนินการอภิปรายโดย : นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

14.30-15.00 น.

พิธีปิด โดย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้