4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 : การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ

นางนิตยา พุทธโกษา กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บรรยายเรื่องการประสานงานวิจัยอย่างไร...ใ­ห้ได้ใจแหล่งทุน ที่นำเสนอสาระสำคัญ เช่น การประสานที่ดี การร่างหนังสือประสานงาน รวมทั้งหลักการที่สำคัญๆในการประสานงาน ฯลฯ ในโครงการอบรมผู้จัดการงานวิจัย (Research Management) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบวิจัยในด้านบุคล­ากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ร่วมจัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 โรงแรมมารวยการ์เด้น

 

การจัดการงานวิจัย มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่าการทำวิจัย งานวิจัยจะออกมาดีและตอบโจทย์ นอกจากต้องอาศัยนักวิจัยมือหนึ่งแล้ว ยังต้องอาศัยผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่าง "ผู้จัดการงานวิจัย" HSRI FORUM ฉบับนี้พบกับสาระความรู้ที่น่าสนใจจากเวที “พัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรนักจัดการงานวิจัย” จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อเสริมสมรรถนะในการจัดการของผู้จัดการงานวิจัยแห่งอนาคต ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ทาง...http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4231