4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

คู่มือบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน พ.ศ. 2567

คำนำ


       การบริหารจัดการ ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน นับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารองค์กรเพื่อ นำมา ใช้เป็นแนวทางในการ จัดการกับสถานการณ์ และรองรับ ความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อการบรรลุภารกิจ ของ องค์กร ให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และยังเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ เสีย พนักงาน ในองค์กร และสังคม เพื่อให้ การพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นอีกด้วย รวมทั้งสามารถช่วยให้พนักงานสวรส. ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน ได้เรียนรู้แนวคิด ขั้นตอน แล และ จกรรมในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานที่กำหนดและมีส่วนร่วม วิเคราะห์ และคาดการณ์เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในระดับหน่วยงานและระดับองค์กร เพื่อให้กระบวนงานกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ สามารถตอบสนองต่อ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้

       คู่มือการ บริหาร จัดการ ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง รวมถึงระดับ ความ เสี่ ยงที่ สวรส.พึงประสงค์ โดยคำ นึง ถึงความสอดคล้องของความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ตามแผนของ สวรส.สวรส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ การ บริหาร จัดการ ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ฉบับนี้ จะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการ บริหารความเสี่ยง และการควบคุม ภายใน ของ สวรส. สำเร็จตามความมุ่งหมายที่วางไว้


สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้