แนะนำ ติชม ร้องเรียน

สวรส.ยินดีน้อมรับ คำแนะนำ  ติชม ร้องเรียน เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการทำงาน การประสานงานและการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้น  รวมทั้งท่านสามารถเป็นหูเป็นตา  ร้องเรียนเรื่องการทุจริตในหน่วยงานของ สวรส.โดยสามารถใช้ช่องทาง

1. ติดต่อด้วยตนเองที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข อาคารสุขภาพชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

2. ทางจดหมาย โดยส่งมาที่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เลขที่ 88/39 ถนน ติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

3. ช่องทาง ออนไลน์ ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

4. โทรศัพท์ 0 2027 9701 แฟกซ์ 0 2026 6822

หรือช่องทางอื่น ๆ ตามคู่มือ ระบบการรับข้อร้องเรียนสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

สวรส. ขอขอบคุณข้อมูลทุกท่านที่ส่งมายัง สวรส. ข้อมูลทุกอย่างจะเก็บเป็นความ ลับ โดยระบบจะส่งข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง.

แบบฟอร์ม แนะนำ ติชม ร้องเรียน

เลือกหัวข้อที่ท่านต้องการ
ชื่อและนามสกุล สำหรับการติดต่อ
เลขที่บัตรประชาชนผู้ร้องเรียน กรณี ร้องเรียนการทุจริต
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
อีเมล์ที่ใช้งาน สำหรับติดด่อ
ข้อมูลเนื้อหา รายละเอียด วันที่และเวลา ระบุถึงตัวบุคคล
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน ข้อมูล ถ้ามีกรุณาแนบ
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf doc docx mp3 rar zip.