Screenshot%20from%202019-05-24%2009-55-59

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็นเรื่อง รู้ทันกัญชา : “คลายปมปัญหา - เดินหน้า” เพื่อประชาชน

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุวิทย์ศักดานนท์โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ลำดับคำนำหน้าชื่อ - สกุลอำเภอจังหวัด
1 Mr Ken pas บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
2 นาง กชพรรณ แย้มเดช ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา
3 นางสาว กชศรา วิรุฬห์เพชร ปากเกร็ด นนทบุรี
4 พันโทหญิง กนกพรรณ มงคลศิลป์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
5 นางสาว กนกวรรณ แสงลี จอมทอง กรุงเทพมหานคร
6 นาง กมลณิชา แซ่เอี๊ยบ คลองหลวง ปทุมธานี
7 นางสาว กมลวรรณ จันทรโชติ ปากเกร็ด นนทบุรี
8 นาย กรณ์ชาชัย คำบุญเรือง เวียงป่าเป้า เชียงราย
9 นางสาว กรรณิกา เอกวรสกุล เมือง กำแพงเพชร
10 นางสาว กรรณิการ์ เบญจเทพานัน huaykwang กรุงเทพมหานคร
11 นางสาว กฤชภา เกื้อศักดิ์ชัยกุล ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
12 นาย กฤตนัย มณีนวล บางรัก กรุงเทพมหานคร
13 นางสาว กฤติกา เสนาแพทย์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
14 นาย กฤษฎา หาญบรรเจิด เมือง นนทบุรี
15 นาง กฤษณา จันทร์ตรี เมือง นนทบุรี
16 นาย ก้องปพัฒน์ พัฒน์ผลพานิช เมือง ชุมพร
17 นางสาว กอบกุล ตาโม่ง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
18 นาง กัญญ์รกรณ์ ศรีผ่องสกุล คลองหลวง ปทุมธานี
19 นางสาว กัญญาณี แสงเกียรติยุทธ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
20 นางสาว กัญญารัตน์ คำคม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
21 นาย กัณฑวัฒน์ งามพยุงพงษ์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
22 นางสาว กันยรินทร์ นิธินพรัศม์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
23 นาง กัลยา คุรุจิตโกศล ปากเกร็ด นนทบุรี
24 นางสาว กัลยาณี สามิภักดิ์ จตุจัตร กรุงเทพมหานคร
25 นางสาว กานดิศ สังคหะ บางมด กรุงเทพมหานคร
26 นาย การัณย์ แก้ววารี ท่าแซะ ชุมพร
27 นาย กาลสมัย มะณีแสง บางใหญ่ นนทบุรี
28 นาย กิตติ จตุพรชัยกุล เมืองนนทบุรี นนทบุรี
29 นาย กิตติทัศน์ เบญจเจริญพัฒน์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
30 นาง กิตติธร ปานเทศ เมือง ฉะเชิงเทรา
31 นาย กิตติพงษ์ ศุภศาสตรสิน ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
32 นาย กิตติยศ อาภา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
33 นางสาว กิติมาภรณ์ จิตราทร ดินแดง กรุงเทพมหานคร
34 นางสาว กุลทรัพย์ ตันตระการสกุล เมืองนนทบุรี นนทบุรี
35 นางสาว กุลวรา โชติพันธุ์โสภณ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
36 นาย กู้เกียรติ ก้อนแก้ว เมือง พิษณุโลก
37 นางสาว เกศสุดา พัฒนเพ็ญ เมือง อุดรธานี
38 นาย โกวิทย์ พวงชมภู ปากเกร็ด นนทบุรี
39 นางสาว ขนิษฐ์ หว่านณรงค์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
40 นาง ขวัญเรือน ชัยนันท์ เมือง ปทุมธานี
41 นาย คงศักดิ์ กู้สมทรัพย์ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
42 นาย คมสัน พิระภัทรุ่งสุริยา เมือง นนทบุรี
43 นางสาว จงกล ศรีรังสรรค์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
44 นาง จงหทัย อมรพัฒนกุล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
45 นาง จรรยาภรณ์ วงศ์สุขวิวัฒนา สายไหม กรุงเทพมหานคร
46 นางสาว จรัสศรี นวลศรี หาดใหญ่ สงขลา
47 นาย จักริน ยอสินธุ์ เมือง นนทบุรี
48 นาง จันทร์เพ็ญ เลาหระวี บางนา กรุงเทพมหานคร
49 นางสาว จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
50 นาง จิดาภา ประรักกะโม บางบอน กรุงเทพมหานคร
51 นาย จิตตินันทน์ บุษบรรณ ปากเกร็ด นนทบุรี
52 นางสาว จิตรา เศรษฐอุดม เมือง นนทบุรี
53 นางสาว จิราภรณ์ บุญมาก เมือง นนทบุรี
54 นาง จิราภรณ์ อุไรรัตน์ เมือง สงขลา
55 นาย จิโรจน์ ไพฑูรย์ parkkred นนทบุรี
56 นาย จีรพัฒน์ ศิริชัยสินธพ เมือง นนทบุรี
57 นาง จุรี อุทัยชลานนท์ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
58 นาง จุฬาพร กระเทศ เมือง นนทบุรี
59 นาย เฉลิมเกียรติ เขื่อนเพชร ตะพานหิน พิจิตร
60 นางสาว ชณิดาภา ภาสฐาชณันท์ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
61 นาย ชนพ จิตตพงษ์ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
62 นาย ชนม์นกานต์ จิรภัทร์พงธาดา อำเภอบางคนที สมุทรสงคราม
63 นางสาว ชนันณ์ชิฎา ประพิณโรจน์ หาดใหญ่ สงขลา
64 นาง ชรินทร โกศัลวัฒน์ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
65 นางสาว ชลัยกร วราสิทธินนท์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
66 นาย ชวลิต ฟองทอง แม่ทา ลำพูน
67 นางสาว ชัขนันท์ เกษมไชยานันท์ บางบอน กรุงเทพมหานคร
68 นาย ชัชวาลย์ รอดเชื้อ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
69 นางสาว ชัชศรัณย์ ธนะพสิฐโภคิน ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
70 นาย ชัยพร กาญจนอักษร เมือง นนทบุรี
71 นาย ชัยรินทร์ ธนะสกุลประเสริฐ พญาไท กรุงเทพมหานคร
72 นาย ชัยวุฒิ ชินศรีวงศ์กูล คอลงหลวง ปทุมธานี
73 นาย ชาคริต กาวิชา ประเวศ กรุงเทพมหานคร
74 นาย ชาญ ชูประสิทธิ์ แม่ริม เชียงใหม่
75 นาย ชาตรี เจริญชีวะกุล เมือง นครราชสีมา
76 Dr.Sir ชาติ จินดาพล มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
77 นางสาว ชุติมา ศิริภานุมาศ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
78 นางสาว ชุลีพร จันทรเสนา เมือง อุดรธานี
79 นาย ชูชัย ลาภรุ่งเรือง บางรัก กรุงเทพมหานคร
80 นาย โชคชัย กิจเกษมทวีสิน สายไหม กรุงเทพมหานคร
81 นางสาว โชติมา เต็งตระกูล เมือง อุดรธานี
82 นาย ไชภิรมย์ อัจจนะนนท์กุล บางแค กรุงเทพมหานคร
83 นาย ไชยณรงค์ สันธิศิริ วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
84 นาย ไชยพร อนุวัตเมธี บางบอน กรุงเทพมหานคร
85 นางสาว ฐณัฐฎา วิศัลยพงษ์ บางใหญ่ นนทบุรี
86 นางสาว ฐาปนีย์ แม้นญาติ เมือง นนทบุรี
87 นาง ฐิติมา สุปริยศิลป์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
88 นาย ณฐกร ดิษาภิรมย์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
89 นางสาว ณธกร พงศ์พีรเดช เมือง ศรีสะเกษ
90 นางสาว ณธาริน สงกรานตานนท์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
91 นาง ณปภา สิริศุภกฤตกุล เมือง นนทบุรี
92 นาย ณภัทร์มงคล เหลืองกุลวัฒน์ เมืองฯ สมุทรสาคร
93 นาย ณรงค์ คตวงค์ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
94 นาย ณรงค์ จันทร์ห้วย เมือง ปทุมธานี
95 นาย ณรงค์ พรธนาชัย เมือง ชลบุรี
96 นาง ณสณี อนุชาติบุตร ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
97 นางสาว ณัชชา มิลินทานุช ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
98 นางสาว ณัญชยาภรณ์ บริกุล เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
99 นาย ณัฎฐ์นันธ์ อัจฉรากิตติ บางพลี สมุทรปราการ
100 นาย ณัฏฐ์ ประจักษ์รัตน์ เมือง เพรชบุรี
101 ดร. ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ บางบัวทอง นนทบุรี
102 นางสาว ณัฏฐณิชา บวรรัชพงษ์ เมือง ตรัง
103 นางสาว ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ สันทราย เชียงใหม่
104 นางสาว ณัฏฐา อยุ่ปาน บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
105 นางสาว ณัฐชริญา ลางคุลานนท์ ธัญบุรี ปทุมธานี
106 นางสาว ณัฐธิดา คะณาวรรณ เมือง สมุทรสาคร
107 ภญ. ณัฐธิดา ถาวรยุติการต์

108 นางสาว ณัฐธิดา นฤนาทดำรงค์ เมือง จันทบุรี
109 นางสาว ณัฐนรี ธีระมูล คลองหลวง ปทุมธานี
110 นางสาว ณัฐวดี ธรเสนา เมือง หนองบัวลำภู
111 นาย ณัฐวรรธน์ ไวยสุศรี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
112 นางสาว ณัฐวรา จันทร์เอี่ยม บางกรวย นนทบุรี
113 นาย ณัฐเสฏฐ์ เพชรรักษ์ เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
114 นาย ณัษฐ์พงษ์ พัฒนพงษ์ เมือง พัทลุง
115 นาง ณิชกรณ์วัน วัดพุทธญาณวงศ์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
116 นางสาว ณิชารีย์ ชอบงาม บางรัก กรุงเทพมหานคร
117 นางสาว ดนยา คล้ายมาลา จตุจักร กรุงเทพมหานคร
118 นางสาว ดลนภา เลิศเศรณี แม่สอด ตาก
119 นางสาว ดวงแก้ว อังกูรสิทธิ์ เมือง สมุทรสาคร
120 พันเอกหญิง ดวงพร พูลสุขสมบัติ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
121 นางสาว ดวงพร ฤทธิ์ถาวร อุทัย อยุธยา
122 นางสาว ดวงสมร สุวรรณปราโมทย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
123 นางสาว ดุจเดือน สำนองสุข เขตสายไหม / Khet Sai Mai กรุงเทพมหานคร
124 นาง ดุษฏี เจริญสุข ปากเกร็ด นนทบุรี
125 นาย เดชาชัช สายเมธางกุร เมือง ขอนแก่น
126 นาย เดโช สุรางค์ศรีรัฐ คลองหลวง ปทุมธานี
127 นาย เดฒฐ์ ยอดกัณญ์ Yannawa กรุงเทพมหานคร
128 นาย เด่นชัย ตันติพัฒนสกุล ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
129 นาย ตะวัน คงวัฒนานนท์ สายไหม กรุงเทพมหานคร
130 นาย ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
131 นาย ทรัพย์สิริ มหารัตนวงศ์ คันนายาว กรุงเทพมหานคร
132 นาย ทวิช เทียนคำ เมือง นนทบุรี
133 นาย ทวีลาภ ชมะนันทน์ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
134 นางสาว ทักษิณา ทับครบุรี เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
135 นาง ทิพาพรรณ อุทุมพร เมือง นนทบุรี
136 นาย เทพศักดิ์ อังคณาวิศัลย์ พระนครศรีอยุธยา อยุธยา
137 นาย ธณัชพงศ์ เพชรดี บางเลน นครปฐม
138 นาย ธนธรณ์ พุกภิญโญ เมือง ปทุมธานี
139 นางสาว ธนัตถ์กรณ์ ประเสริฐศรี หล่มสัก เพรชบูรณ์
140 นางสาว ธนัตถ์นันท์ ตั้งติยะพัน ปากเกร็ด นนทบุรี
141 นางสาว ธนันรักษ์ วัชราธร เมือง นครราชสีมา
142 นาย ธนากร ไพบูลย์พูนพิพัฒน์ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
143 นาง ธนิดา ขุนบุญจันทร์ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
144 นาย ธนู พาชีรัตน์ เมือง นนทบุรี
145 นาย ธนู ลอบันดิส เมือง ชลบุรี
146 นางสาว ธมล ชญาลักษณ์ ตลิ่งชีน กรุงเทพมหานคร
147 นาย ธรรมนูญ ชามทอง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
148 นาง ธรรมพร บัวเพ็ชร์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
149 นางสาว ธรรมภรณ์ ประภาสัวัต จตุจักร กรุงเทพมหานคร
150 นาย ธวัชพงศ์ เติมรัตนสุวรรณ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
151 นาย ธวัต สุขุมลักษณ์ เมือง เพรชบุรี
152 นาง ธัญดา มหารัตนวงค์ คลองหลวง ปทุมธานี
153 นางสาว ธิดากุญ แสนอุดม ลาดยาว กรุงเทพมหานคร
154 นางสาว ธีร์ชญาน์ นิธินพรัศม์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
155 น.ท. หญิง นงนุช เพชรรุ่ง บ้านหมี่ ลพบุรี
156 นาง นชมณี ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร
157 นางสาว นพชนก สุวรรณพิมลกุล ราษฏร็บูรณะ กรุงเทพมหานคร
158 นางสาว นพวรรณ โพชนุกูล เมืองนนทบุรี นนทบุรี
159 นางสาว นภินทร ศิริไทย บางใหญ่ นนทบุรี
160 นาย นราธิป ภูมาศ เมือง ฉะเชิงเทรา
161 นาง นราพร ธรรมธนารักษ์ พระโขนง กรุงเทพมหานคร
162 นางสาว นฤพร อรรถธรรม อุทัย อยุธยา
163 นาง นฤมล บุลนิม ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี
164 นาง นฤมลชนก ด่านรุ่งโรจน์ เมือง พิจิตร
165 นางสาว นวภรณ์ วิมลสาระวงค์ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
166 นาง นวลจันทร์ ครองสมบูรณ์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
167 นางสาว นันทภร วรวัฒนปรีชา วัมนา กรุงเทพมหานคร
168 นางสาว นารถเรุณ จิตต์เอื้อเฟื้อ เมือง นนทบุรี
169 นางสาว น้ำทิพย์ มุมมาลา เมืองเพชรบูรณ์ เพรชบูรณ์
170 นาย นิติภัทร แสงพัฒน์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
171 นาย นิธินันท์ วิกสุวรรณ สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
172 นางสาว นิพาภร บัวนุ้ย เมือง พังงา
173 นางสาว นิภาพร พูลศรี เมืองเพชรบูรณ์ เพรชบูรณ์
174 พันโทหญิง นิสากร ล้อตระกานนท์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
175 นาง นุชนภา ทองสังข์สุข เมืองนนทบุรี นนทบุรี
176 นางสาว นุชนาฎ อินทชัย หนองจอก กรุงเทพมหานคร
177 นางสาว นุชลดา โรจนประภาพรรณ อำเภอศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
178 นาย เนติพัฒน์ เปรมปรุงวิทย์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
179 นาง บงกชรัตน์ ปิติยนต์ ลำลูกกา ปทุมธานี
180 นาบ บัญญัติ เองมหัสสกุล Donmeung กรุงเทพมหานคร
181 นาย บัณฑิต ต้วมศรี เมือง เพรชบุรี
182 นาย บัณฑิต มั่นคง เชียงของ เชียงราย
183 นางสาว บารณีย์ อัครครานุกิจชัย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
184 นางสาว บุญช่วย พึ่งจีน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
185 นางสาว บุญชื่น อิ่มมาก ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
186 นางสาว บุณยนุช รายวงศ์ เมือง ปทุมธานี
187 นาง บุบผา กาญจนรัตน์ เมือง นนทบุรี
188 แพทย์หญิง บุษบัน เชื้ออินทร์ - กรุงเทพมหานคร
189 นางสาว เบญจมาศ สุขสงวน Saunlung bkk กรุงเทพมหานคร
190 นางสาว ปฏิญญา เล็กรุ่งเรืองกิจ เมือบ สิงห์บุรี
191 นางสาว ปฐพร วิชญพงศ์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
192 นาย ปณชัย กิตติดนัย แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
193 นางสาว ปณิดา มงคลสวัสดิ์ ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
194 นางสาว ปพัชญา โชวันดี บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
195 นางสาว ปภัสรินทร์ สมบูรณ์ไชยภัทร สามโคก ปทุมธานี
196 นาย ปรมินทร์ นุยงค์ภักดิ์ เมืองกระบี่ กระบี่
197 นาง ประภา ทวีศักดิ์ แม่สาย เชียงราย
198 นาง ประภาภรณ์ แซ่ตั้ง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
199 นาย ประภาส จิตตาศิรินุวัตร เมือง นนทบุรี
200 นาย ประมวล กล่อมดง ปะทิว ชุมพร
201 นาย ประยูร จวงจันทร์ หนองจอก กรุงเทพมหานคร
202 นาย ประสิทธิ์ จิยะพานิชกุล ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
203 นาย ประสิทธิ์ ตันติสุขชัยกุล คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
204 นาย ประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ ลำลูกกา ปทุมธานี
205 นาย ประสิทธิ์พร วีระยุทธวิไล คลองเตย กรุงเทพมหานคร
206 นางสาว ปราชญา บุตรหงษ์ เมือง นนทบุรี
207 นางสาว ปริศฎาพร รวมทรัพย์ วังน้ำเย็น สระแก้ว
208 นาง ปรียาพร จันทร์โอทาน บางกรวย นนทบุรี
209 นาง ปัญจะ อินทรทัศน์ เมือง พิจิตร
210 นางสาว ปัทมา ยั่งยืน แขวงมีนบุรี. เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
211
ปารณัฐ สุขสุทธิ์ เมือง นนทบุรี
212 ภญ. ปารมีย์ ทองอินทร์ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
213 นาง ปาริชาด บุณโยดม พญาไท กรุงเทพมหานคร
214 ภญ. ปาริยา ไวว่อง วังทอง พิษณุโลก
215 พ.ต.ท. ปิติภาคย์ สวามิวัสดุ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
216 นางสาว ปิ่นฑนา ดวงสมบัติ เมือง พิษณุโลก
217 นางสาว ปิยฉัตร จตุพรชัยกุล ปากเกร็ด นนทบุรี
218 นาง ปิยวรรณ มั่นคง เมืองนนทบุรี นนทบุรี
219 นางสาว ปิยะดา จตุพรชัยกุล บางใหญ่ นนทบุรี
220 นาง ปิยะดา ประเสริฐสม เมือง นนทบุรี
221 นาง ปุณยวีร์ โพธิ์สาวงษ์ คลองหาด สระแก้ว
222 นางสาว ปุ๋ม ปรีดากุล คลองหลวง ปทุมธานี
223 นางสาว ผ่องศรี ศรีมรกต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
224 นางสาว ผุสชา จันทร์ประเสริฐ เมือง นนทบุรี
225 นางสาว ผุสดี โกศลารักษ์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
226 นาย พงศธร จินตกานนท์ เมือง นนทบุรี
227 นาย พงศธร อภิรดี บางพลี สมุทรปราการ
228 นาย พงศภัค สกุลสอน อำเภอเมือง สมุทรปราการ
229 นาย พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี รังสิต กรุงเทพมหานคร
230 นาย พณรัญชน์ พรหมภักดี พระพรหม นครศรีธรรมราช
231 ผศ.ดร. พรเทพ จันทรนิภ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
232 นาย พรเทพ จิรกิตตยากร คลองหลวง ปทุมธานี
233 นางสาว พรรณรัตน์ นงนวล หนองจอก กรุงเทพมหานคร
234 นางสาว พรรวินท์ วดีเลิศรัตนชัย อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
235 นางสาว พรรษนันท์ พัชรพิบูลย์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
236 นาย พรศักดิ์ อยู่เจริญ เมือง นนทบุรี
237 นาย พล สุภาพร บางบัวทอง นนทบุรี
238 นางสาว พลอยนภัส ภูสิงห์ทอง อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
239 นาย พสิษฐ ตรีเมฆ บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
240 นางสาว พัชรินทร์ โกญจนาทแสนยากร ราขเทวี กรุงเทพมหานคร
241 นาง พัทธยา โฆษณสันติ เมือง ระยอง
242 นาย พันธสัญญา โชติธนพุทธพงษ์ หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
243 นางสาว พาดารัก พิชิตวิริยะกุล เมือง ปทุมธานี
244 นางสาว พิชญา พุ่มอยู่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก
245 นางสาว พิชญารัตน์ วรรณวุฒิกุล เมือง นนทบุรี
246 นาย พิชิต เหลืองหิรัญ บางเขน กรุงเทพมหานคร
247 นาย พิเชษฐ์ ศรีสดใส ปะทิว ชุมพร
248 นาย พิทยะ จันทร์ขาว ธัญบุรี ปทุมธานี
249 นาง พิมพ์พจี พ่วงรอดพันธุ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
250 นาย พิศิษฐ์ ลีวิริยะไพทูรย์ อ.ปะทิว ชุมพร
251 นาย พีระ ภักดิ์แจ่มใส วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
252 นาย พีระ สุชฎา บึงก กรุงเทพมหานคร
253 นางสาว เพชรินทร์ ปอตระกูล จตุจักร กรุงเทพมหานคร
254 นาง เพ็ญพีณ แซ่ผ้าง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
255 นางสาว เพ็ญศิริ วังเกล็ดแก้ว ดินแดง กรุงเทพมหานคร
256 นางสาว เพลิน จำแนกพล เมือง นนทบุรี
257 พ.อ. เพิ่มพร จงประสิทธิ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
258 นางสาว แพรวอินท์อร คงดำ โคกสำโรง ลพบุรี
259 นาย ไพโรจน์ ไพรัศมีพูลกุล พระโขนง กรุงเทพมหานคร
260 นาย ไพศาล เจริญจรัสกุล อ.บางละมุง ชลบุรี
261 นาย ไพศาล บัณฑิตยานนท์ อ.บางละมุง ชลบุรี
262 นาย ไพศาล ศักดิ์ศรีสกุลชัย พระโขนง กรุงเทพมหานคร
263 นาย ฟาเดล สาและดิง บาเจาะ นราธิวาส
264 นางสาว ภชิสา เพิ่มชัยสุข หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
265 นาย ภพ รักษาพุทธ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
266 นางสาว ภภัสสร พชรกิตติพร พระประแดง สมุทรปราการ
267 นางสาว ภัทรกันย์ มาลัยกนก เมือง ขอนแก่น
268 นางสาว ภัทรวดี ภูธนรุ่งเพชร หนองแขม กรุงเทพมหานคร
269 นาย ภาณุ เรืองจันทร์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
270 นาง ภาวนา อังคสิทธิ์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
271 นางสาว ภาวนา โอภาสสุวรรณ บางแค กรุงเทพมหานคร
272 นาย ภาสเชษฐ์ ชินเวศยวงศ์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
273 น.ส. ภิญญดา ธนโชคสมบัติ หนองแขม กรุงเทพมหานคร
274 นาย ภิญโญ เบญจรงค์รัตน์ ธัญบุรี ปทุมธานี
275 นาย ภิสิทธิ์ ฟักศรี โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
276 นาย ภูริทัต รัตนสิริ เมือง นนทบุรี
277 นาย ภูษิต ประคองสาย เมือง นนทบุรี
278 นาย ภูสิทธิลาภ ชีพณุรัตน์ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
279 นาย มงคล เทพเกษตรกุล ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
280 นาง มณฑิรา บำรุงกิจ ทวีศรี บางพลี สมุทรปราการ
281 นางสาว มณี อุดมเดชวัฒน์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร
282 นางสาว มัญชุส สินมรเวช ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
283 นางสาว มัญชุสา สินอมรเวช donmuang กรุงเทพมหานคร
284 นาง มัลลิกา สิทธิสาร ปากเกร็ด นนทบุรี
285 นาย มารุต มหาปราบ พระนครศรีอยุธยา อยุธยา
286 นางสาว มาลี เลิศสกล สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
287 นาย มูฮัมหมัดอิซซุดดีน บินอาลี ธัญบุรี ปทุมธานี
288 นางสาว เมษยา ปานทอง เมือง นนทบุรี
289 นาย ยอด ธรรมศรานนท์ เมือง สมุทรปราการ
290 นางสาว ยินดี วสุนธราธรรม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
291 นาง ยุรีรัตน์ พิชิตวิริยะกุล ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
292 นาง ยุวดี ศิริชัยวัฒนาโยธิน เมือง ปทุมธานี
293 น.ส. รนิสสรณ์ นิธินพรัศม์ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
294 นาย รพีพงศ์ ยงค์ประดิษฐ์ จอมทอง กรุงเทพมหานคร
295 นาย รพีรัศม์ วัชโรทัย พระโขนง กรุงเทพมหานคร
296 นางสาว ระพีพรรณ ฉลองสุข เมือง นครปฐม
297 นาง รัชนีวรรณ ท้วมเจริญ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
298 นาย รัฐนันท์ เจียมวชิระ เมือง สมุทรสาคร
299 นางสาว รัตนกร สังฆสุบรรณ ปากเกร็ด นนทบุรี
300 นาง รัตนา อินทรานุปกรณ์ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
301 นาง รินดา พรศิริพิทักษ์ คลองหลวง ปทุมธานี
302 นางสาว รุ่งนภา ยิ่งชาญกุล พญาไท กรุงเทพมหานคร
303 ร.ต.อ. รุ่งเรือง กิจผาติ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
304 นางสาว ลัดดา ประพันธ์วัฒนสุข สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
305 นาง ลัดดา ปิยเศรษฐ์ เมือง นนทบุรี
306 นาง ลัดดา วรินทรนุวัตร พระนคร กรุงเทพมหานคร
307 นางสาว ลัลน์ณภัทร รังษีจันทร์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
308 นาย เลิศชัย นาคสุข อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
309 นางสาว วชิรา บวรรัชพงษ์ ํธัญบุรี ปทุมธานี
310 นางสาว วนิดา จตุพรชัยกุล ปากเกร็ด นนทบุรี
311 นางสาว วนิดา บรรจงเจริญเลิศ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
312 นาย วรกร เข็มทองวงศ์ พระประแดง สมุทรปราการ
313 นางสาว วรดา ตั้งสืบกุล บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
314 นางสาว วรพรรณ ภู่มณี เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
315 นาย วรเมธ ปัตลา บางบัวทอง นนทบุรี
316 นางสาว วรรณฐีนี แก้วไทรย้อย จตุจักร กรุงเทพมหานคร
317 นางสาว วรรณทนา รักษาวงษ์ ปากเกร็ด นนทบุรี
318 นางสาว วรรษา แซ่อุ่ย พญาไท กรุงเทพมหานคร
319 นาย วรวุฒิ สมัยเทอดศักดิ์ บางแค กรุงเทพมหานคร
320 นางสาว วราภรณ์ หงสาภินันทน์ เมืองนครนายก นครนายก
321 นางสาว วริมา วงศ์พาณิชย์ เมือง ขอนแก่น
322 นางสาว วไลพรรณ ชลสุข ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
323 นาย วศิน เหมหงษา บางใหญ่ นนทบุรี
324 นาง วัชรา วิภาคกิจ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
325 นาย วัฒนรักษ์ อำนรรคสรเดช บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
326 นาง วัณา พร้อมประเสริฐ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
327 นาย วันชัย น้อยพลี ประโคนชัย บุรีรัมย์
328 นาง วันเพ็ญ รักษ์ปวงชน อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
329 นาย วันแรก เพชรกนก เมือง นครราชสีมา
330 นางสาว วันศิริ ตติเวชกุล น้ำโสม อุดรธานี
331 นาง วัลย์ลดา ศิริพงษ์วิไล บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
332 นางสาว วารุณี จิรวัฒนาพงศ์ เมือง นนทบุรี
333 นางสาว วารุณี เศวตประวิชกุล

334 นาง วาลีย์ ทองทา เมือง พิษณุโลก
335 นางสาว วิชชุดา ภาคพิเศษ คลองหลวง ปทุมธานี
336 นาย วิชัย ทรัพย์นิธิ บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
337 นาย วิทย์ จิตตพงษ์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
338 นาย วิทยา สาระบุตร บางพลี สมุทรปราการ
339 นาย วิทวัฒน์ อูปคำ สามง่าม พิจิตร
340 นาย วิภาส แซ่ฉั่ว พญาไท กรุงเทพมหานคร
341 นาง วิมล โรมา เมือง นนทบุรี
342 น.ส. วิยวรรณ บุญทัน จตุจัก กรุงเทพมหานคร
343 นาย วิรัตน์ ทองรอด อ.พระประแดง สมุทรปราการ
344 นาง วิลาสินี ปานปั้น พระนครศรีอยุธยา อยุธยา
345 นางสาว วิไลกุล หนูแก้ว องครักษ์ นครนายก
346 นาย วิศิษฎ์ วานิชพงษ์พันธ์ ลำลูกกา ปทุมธานี
347 นาย วิสูตร ศิริพัฒนกุลขจร คลองหลวง ปทุมธานี
348 นาย วุฒิพงษ์ โชคศุภจินดา เขตสายไหมกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
349 นาย วุฒิสุพงศ์ วังเวียงกาหลง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
350 นาง ศรัญญา สัทธาผลิน บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
351 นาง ศริดา เย็นสบาย บางแค กรุงเทพมหานคร
352 นาง ศรีจรรยา โชตึก เมืองนนทบุรี นนทบุรี
353 นางสาว ศรีสุดา โท้ทอง จตุจักร กรุงเทพมหานคร
354 นาง ศศิพัชร์ วัฒนรวีวงศ์ ปากช่อง นครราชสีมา
355 นางสาว ศศิวิมล จันทรศรี จตุจักร กรุงเทพมหานคร
356 นาง ศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล 75/1 พระรามหก กรุงเทพมหานคร
357 นาย ศิริพงษ์ พิสิทฐ์ศักดิ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
358 นางสาว ศิริพรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ เมือง นนทบุรี
359 นางสาว ศิริภรณ์ เดชาพงษ์ เมือง สมุทรสาคร
360 นางสาว ศิริลักษณ์ เกศสิริกุล บางกรวย นนทบุรี
361 นางสาว ศิริลักษณ์ มานะพันธ์โสภี ดินแดง นนทบุรี
362 นางสาว ศิริลัษณ์ สุธีกุล ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
363 นางสาว ศิริวรรณ นุชกล่ำ ทับช้าง กรุงเทพมหานคร
364 นาง ศิลวรา เจริญกุล คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
365 นาง ศิวาพร ตั้งสุณาวรรณ์ เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
366 นางสาว ศีลนิตย์ พึ่งเจษฎา เมือง สมุทรสาคร
367 นาง ศีลวดี ทวิชศรี เมือง นนทบุรี
368 นาย ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ เมือง นนทบุรี
369 นาง ศุภากร อรุณปราการ พังโคน สกลนคร
370 นางสาว โศรยา เดโชเกียรติถวัลย์ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
371 พล.ท.นพ. สกล เอี่ยมตระกูล เมือง ชลบุรี
372 นางสาว สดใส ทองดีเลิศ บางพลี สมุทรปราการ
373 นางสาว สดุดี รัตนจรัสโรจน์ เมือง นนทบุรี
374 พลตรี สมเกียรติ สัมพันธ์ เมือง นนทบุรี
375 นาย สมคิด เอมะพัฒน์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
376 นางสาว สมบัติ ฐานโพธิ์ เมือง ตรัง
377 นาย สมบัติ พรหมสวรรค์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
378 นาย สมบัติ มาตยภูธร บางใหญ่ นนทบุรี
379 นาย สมบัติ หทัยเปี่ยมสุข ปากเกร็ด นนทบุรี
380 นาง สมพร คำพรรณ์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
381 นาง สมพร พาชีรัตน์ เมือง นนทบุรี
382 นาย สมโภช โหราพงศ์ บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
383 นาง สมศิริ อมฤตชัชวาลย์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
384 นาย สมิษฐิ์ มหาปิยศิลป์ คลองสาน กรุงเทพมหานคร
385 นาย สรศักดิ์ วินัยกุลนิรัตน์ บางรัก กรุงเทพมหานคร
386 นาย สโรช จินดาวณิชย์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
387 นางสาว สวรส ศิริไชยบูลย์วัฒน์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
388 นางสาว ส่องแสง ธรรมศักดิ์ ลำลูกกา ปทุมธานี
389 นาย สัภยา บุญรอด บางใหญ่ นนทบุรี
390 นาย สาธร สมศักดิ์เสริม จตุจักร กรุงเทพมหานคร
391 นาง สายชล ศรทัตต์ เมือง นนทบุรี
392 นาง สาวิตรี ตันติสุขชัยกุล คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
393 นาย สิทธิชัย นิยมญาติ วชิรบารมี พิจิตร
394 นาย สิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ พยุหะคีรี นครสวรรค์
395 นาย สิริ กิจกรพันธ์ สาทร กรุงเทพมหานคร
396 นางสาว สิริกัญญา แก้วประดิษฐ์ เมือง ฉะเชิงเทรา
397 นาง สิรินทร์พิชญ ภวภูตานนท์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
398 นาง สิริพัชร์ ลาม พระประแดง สมุทรปราการ
399 นาย สืบศักดิ์ คมเจษฎา สาทร กรุงเทพมหานคร
400 นางสาว สุกัญญา สุวรรณาภิรมย์ พระนครศรีอยุธยา อยุธยา
401 นาง สุกันยา เฮย์วอร์ด วัฒนา กรุงเทพมหานคร
402 นาง สุกัลยา ผดุงยาม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
403 นางสาว สุกัลยา เลไธสง อ.บางละมุง ชลบุรี
404 นาย สุคนธิศ สุขเณศกุล พระประแดง สมุทรปราการ
405 นาย สุจินต์ วัฒนพิทักษ์พงศ์ เมืองนนทบุรี นนทบุรี
406 นางสาว สุชาดา โทผล เมือง นนทบุรี
407 นางสาว สุชาวดี ศรีสุวรรณกาฬ เมือง นนทบุรี
408 นางสาว สุดารัตน์ เกตโล บางปะอิน อยุธยา
409 นางสาว สุดารัตน์ แสงอากาศ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
410 นางสาว สุทธาสินี เรืองเดช บางกรวย นนทบุรี
411 นาย สุทัศน์ ดวงดีเด่น เมือง ชลบุรี
412 นาง สุนันท์ รัตนสนเท่ห์กุล บางเขน กรุงเทพมหานคร
413 นางสาว สุนันทา ยอดเณร จตุจักร กรุงเทพมหานคร
414 นางสาว สุปราณี โรจนศักดิ์โสธร บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
415 นาง สุปรีดา ศิริปทุมมาศ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
416 นาย สุพรรณ ตุรงคติณชาติ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
417 นางสาว สุพรรณ ภัทรพรชัยวัฒน์ เมือง นนทบุรี
418 นาง สุพัตรา สิทธิราชา พญาไท กรุงเทพมหานคร
419 นางสาว สุพิชชา จันทร์ประทีป บางกรวย นนทบุรี
420 นาง สุพิชญา สร้อยคำ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
421 นาง สุภาพ จิตรเจริญพร ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
422 นาย สุภาพ วงศ์เจริญ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
423 นางสาว สุภาพร ยอดโต เมือง นนทบุรี
424 พล.อ.ต. สุรชาติ เพชรรุ่ง บ้านหมี่ ลพบุรี
425 นางสาว สุรดา สุโพธิณะ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
426 นางสาว สุวพีร์ มีบุญ แกลง ระยอง
427 นางสาว สุวันดี เงาอร่าม คลองสาน กรุงเทพมหานคร
428 นาย สุวิทย์ แก้วเกิดศิริ Muang สมุทรปราการ
429 นางสาว สุวิมล เชื้อชาญวงศ์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
430 นาง สุวิมล นิติเกตุโกศล เมือง นครราชสีมา
431 นางสาว สุวิมล สิทธิ์จงสถาพร มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
432 นางสาว สุวิมล สุมลตรี บางบัวทอง นนทบุรี
433 นางสาว เสาวณีย์ บรรณวิทยกิจ ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
434 นาง เสาวนีย์ จิตตพงษ์ วัฒนา กรุงเทพมหานคร
435 นาง เสาวภาคย์ วชิรวงศ์กวิน เมือง ปทุมธานี
436 นางสาว เสาวลักษณ์ กาญจนคงคา อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
437 นางสาว เสาวลักษณ์ วัดสิงห์ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
438 ดร. แสวง เกิดปทุม

439 นาย โสภณภัคจ์ วัดพุทธญาณวงศ์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
440 นาง โสภณา จิรวงศ์นุสรณ์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
441 นาย โสมนัส อนุเผ่า สวี ชุมพร
442 นางสาว อธิศนันท์ ผลประเสริฐ ดงเจริญ พิจิตร
443 นาย อธีย์รัช โผนประสิทธิ์ เมือง สมุทรสาคร
444 นาย อนุพงษ์ วงศ์นิลยอง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
445 นางสาว อนุสรณ์ ไชยพาน หเวยขวาง กรุงเทพมหานคร
446 นาย อภิชิต พิชิตวิริยะกุล ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
447 นางสาว อมรา มีชัย เมือง ยโสธร
448 แพทย์หญิง อรจิต กำเนิดทอง ธัญบุรี ปทุมธานี
449 นางสาว อรมล ขำแก้ว ประเวศ กรุงเทพมหานคร
450 นาย อรรถพล ช่วยปลอด สายไหม กรุงเทพมหานคร
451 นาง อรวรรณ สุวรรณะบุณย์ ปากเกร็ด นนทบุรี
452 นางสาว อรศจี ทองตระการ ปากเกร็ด นนทบุรี
453 นางสาว อรศิริ ศรีคุณ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
454 นางสาว อรัญญา จุติวิบูลย์สุข คันนายาว กรุงเทพมหานคร
455 นางสาว อรุณศรี บุญมาศิริ เมือง สมุทรสาคร
456 นาง อรุณี ไทยะกุล เมือง นนทบุรี
457 นางสาว อสมา ไชยวงค์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร
458 นาย อัคคพล เสนาณรงค์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
459 นางสาว อังคณา สุวรรณกูฏ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
460 นางสาว อัจฉรา โพธินิ่มแดง พญาไท กรุงเทพมหานคร
461 นางสาว อัจฉราภรณ์ มาช่วย เมือง สมุทรสาคร
462 นาง อัญชลี ไชยสัจ เมือง ขอนแก่น
463 นาง อัญชลี เทพรัตน์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร
464 นาง อัญชลี อภิสกุลโรจน์ กำแพงแสน นครปฐม
465 นางสาว อัณญกุญ พุ่มสอาด สายไหม กรุงเทพมหานคร
466 นางสาว อัมพวรรณ ศรีวิไล อำเภอเมือง พิษณุโลก
467 นาย อากาศ พัฒนเรืองไล เมือง นนทบุรี
468 นางสาว อาภัสรี บัวประดิษฐ์ เมืองนครนายก นครนายก
469 นางสาว อาริยา บุญจันทร์ เมือง สมุทรสาคร
470 นาง อารีวรรณ พรหมลิขิตกุล เมือง สระบุรี
471 นาย อำนวย ศรีสุวรรณ คลองสาน กรุงเทพมหานคร
472 นาย อำนาจ โพธิ์สาวงษ์ คลองหาด สระแก้ว
473 นาย อิทธิศักดิ์ สิทธิถาวรวัฒน์ เมือง นนทบุรี
474 นางสาว อิ่มจิต บุญอำนวย เมือง บุรีรัมย์
475 นาย อุดม สถาพรชัยสิทธิ์ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
476 นาย อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล เมือง สงขลา
477 นางสาว อุบล ชื่นสำราญ ดุสิต กรุงเทพมหานคร
478 นาง อุไรวรรณ อังคสถิตชัยกุล บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
479 นางสาว อุษมา สุทธิพนไพศาล เมือง ปทุมธานี
480 นาย เอกรัฐ ทับทิม คลองหลวง ปทุมธานี
481 นางสาว เอกอนงค์ สุขหวาน หัวไทร นครศรีธรรมราช
482 นาง เอื้อมพร แม้นญาติ เมือง นนทบุรี
483 นาง แอนนา เชาวราษฎร์ ลำลูกกา ปทุมธานี