4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

ข่าว/ความเคลื่อนไหว

04.01.2024
428 Views

สวรส.-นิด้า ผนึกภาคีเปิดเวทีระดมคิด กำหนดทิศทาง ‘ระบบสุขภาพปฐมภูมิ’ ก้าวสู่สุขภาวะครบส่วน-ถ้วนหน้า

การมุ่งเน้นไปที่การสร้างรากฐานของระบบสุขภาพอย่าง “ระบบสุขภาพปฐมภูมิ” ให้มีความเข้มแข็ง เป็นหนึ่งในทิศทางที่ประเทศไทยกำลังก้าวเดินไป โดยมีพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ 2562 เป็นเสมือนเข็มทิศ เพื่อนำพาให้ประชาชนทุกคนก้าวไปสู่การมีสุขภาวะดีแบบองค์รวม ผ่านกลไกที่สำคัญนั่นก็คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจนความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ด้านการพัฒนาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 55
04.01.2024
363 Views

ทบทวน 1 ปี ‘ถ่ายโอน รพ.สต. ไป อบจ.’ สำรวจเส้นทาง ปัญหา ความท้าทาย และก้าวต่อไปด้วยเข็มทิศจากงานวิจัย

ช่วงเดือนนี้ของปีที่แล้วถือเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญในการปรับโฉมระบบสาธารณสุขปฐมภูมิของไทย เนื่องจากได้กลับมาเดินหน้าถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อีกครั้ง หลังสะดุดและหยุดชะงักไปบางช่วง ฉะนั้นในวาระครบขวบปีของการถ่ายโอน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึงร่วมกับ สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) และ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาโนบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็น “1 ปี รพ.สต. ในมือ อบจ. กับก้าวต่อไปในอนาคต” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “ผลกระทบของการกระจายอำนาจ รพ.สต. สู่ อปท. ต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิ: กรณีศึกษานโยบายสามหมอ ใน 5 จังหวัด”
19.12.2023
256 Views

สวรส.ร่วมกับคณะเภสัช มหิดล จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "First ASEAN Pharmacokinetic Boot Camp

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "First ASEAN Pharmacokinetic Boot Camp โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ดร.จุไรรัตน์ พรหมใจ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส., รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Prof.Yuichi Sugiyama และ ดร.ภญ.ทมยันต์ พฤกษะริตานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในช่วงพิธีเปิดการประชุม ย้ำถึงความสำคัญของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเภสัชจลนศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานที่ถูกต้องในการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบของยา รวมถึงยาใหม่และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร วัตถุเสพติด ของกลุ่มอุตสาหกรรมยา หน่วยงานกำกับดูแลด้านยา ฯลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน ระหว่างวันที่ 19-21 ธ.ค. 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
01.12.2023
232 Views

ผนึกความร่วมมือองค์กรสุขภาพ-สมาคม อบจ. ร่วม MOU หนุนเพิ่มประสิทธิภาพถ่ายโอน รพ.สต.ฯ สู่เป้าหมาย “ประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชน”

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 250 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 มาตรา 17(19) และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. (ฉบับที่ 2) กำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลทั่วไปให้แก่ อปท. ที่มีความพร้อม และในระยะสุดท้ายให้ถ่ายโอนให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อให้การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่ อบจ. เป็นไปตามหลักการกระจายอำนาจ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การรับประกันความต่อเนื่องของการจัดบริการด้านสุขภาพให้ประชาชน และการพัฒนาคุณภาพของการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิที่สอดคล้องกับบริบทของ แต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง
01.12.2023
307 Views

สวรส.ระดมการมีส่วนร่วม “สธ.-อปท.” พร้อมหน่วยงานหลัก ร่วมพัฒนาคุณภาพวิจัย สู่ข้อเสนอเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการปฐมภูมิ หลังถ่ายโอน

สถานการณ์การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขในขณะนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ที่สำคัญของระบบสาธารณสุขไทย ซึ่งในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนี้ สิ่งที่เกิดคู่ขนานมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง คือปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งนั่นอาจหมายถึงโอกาสของการพัฒนาครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่จะทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มาทบทวนและร่วมกันทำงานพัฒนาหรือแก้ปัญหาไปด้วยกัน บนเป้าหมายของการที่ “ประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ”
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้