4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู

ข่าว/ความเคลื่อนไหว

02.06.2023
127 Views

สวรส. และสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ เปิดเวทีวิชาการ “ก้าวถัดไปกับจีโนมิกส์ประเทศไทย” ชูความร่วมมือทางพันธุศาสตร์มนุษย์ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ-อุตสาหกรรมการแพทย์ในอนาคต

“ก้าวถัดไปกับจีโนมิกส์ประเทศไทย Genomics Thailand: The Progress and Momentum” การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ ครั้งที่ 2 จัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสมาคมมนุษยพันธุศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหสาขาวิชาชีพด้านการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจในการรักษาโรคทางพันธุกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
02.06.2023
126 Views

สวรส. จัดวงแลกเปลี่ยน-พัฒนากรอบประเมินวิจัย “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพ กรณีมลพิษข้ามพรมแดนจากโรงไฟฟ้าหงสา” หวังหนุนงานวิจัยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด-พัฒนาไปสู่ระบบเฝ้าระวังที่ยั่งยืนโดยชุมชน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบการประเมินประสิทธิผลและการวางแนวทางในการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยที่หวังผลสูง “โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน จังหวัดน่าน ประเทศไทย” กรณีมลพิษข้ามพรมแดนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ประเทศลาว โดยระดมนักวิจัยจากโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพฯ ดังกล่าวมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนากรอบการประเมินร่วมกัน เพื่อให้การประเมินฯ มีความสอดคล้องกับบริบทและกระบวนการวิจัยของโครงการที่ถูกประเมินฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2566 ณ ห้องประชุมคุณสาร หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารพญาไทพลาซ่า
30.05.2023
120 Views

สวรส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “วิจัยโรคเบาหวาน” ในเวทีประชุมวิชาการ 30 ปี ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หัวข้อ “Autoimmunity in Diabetes: from Research to Clinical Application”

ในการประชุมวิชาการ 30 ปี ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิจัยและวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ งานวิจัย และการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ตลอดจนการเผยแพร่ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วย และการต่อยอดในการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งในเวทีประชุมวิชาการดังกล่าว ได้มีการบรรยายหัวข้อที่เป็นองค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2 หัวข้อ ได้แก่ เรื่อง “Autoantibodies in type 1 diabetes: Beyond a simple count to risk prediction” และ เรื่อง “การศึกษาวิทยาภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี ในประเทศไทย”
22.05.2023
138 Views

อีกเส้นทางสิทธิประโยชน์สุขภาพของคนไทย จากงานวิจัย “ถอดรหัสพันธุกรรมตรวจหามะเร็ง” ด้วยการแพทย์จีโนมิกส์

โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรไทย ซึ่งจากข้อมูลสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2564 โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตลอด 4 ปี (2560-2564) มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทุกชนิดไปกว่า 3.8 แสนราย นอกจากนี้ ในปี 2565 กรมการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลอีกว่า อัตราการเกิดมะเร็งในคนไทยยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งในประเทศไทย โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ราว 1.4 แสนคนต่อปี หรือคิดเป็นประมาณ 400 คนต่อวัน
11.05.2023
173 Views

สวรส. สช. ระดมเครือข่ายร่วมพัฒนา “วิจัยยกระดับการรับมือวิกฤตสุขภาพด้วยการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยชุมชน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ระดมเครือข่ายวิจัยทั้งนักวิชาการและผู้แทนหน่วยงานด้านสังคม/ชุมชน อาทิ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิรักษ์ไทย ฯลฯ ร่วมทบทวนพัฒนา “งานวิจัยยกระดับศักยภาพการรับมือกับภาวะวิกฤตด้านสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยชุมชน”
09.05.2023
130 Views

เดินหน้าความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ประเทศไทย-อังกฤษ เตรียมพัฒนาแนวทางนำข้อมูลพันธุกรรมใช้ประโยชน์วิจัย-วินิจฉัยรักษาในไทย

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์ในฐานะอนุกรรมการกำกับทิศทางแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย ประกอบด้วย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร นพ.จักรกฤษณ์ เอื้อสุนทรวัฒนา ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ผู้อำนวยการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.นุสรา สัตย์เพริศพราย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รศ.ดร.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ประธานหน่วยบูรณาการประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ ววน. และด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทพ.จเร วิชาไทย น.ส.บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ ผู้จัดการงานวิจัย สวรส. ร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านจีโนมิกส์ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรฯ (Genomics Cooperation Thailand-UK) กับผู้แทนจากหลายหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและสังคมแห่งสหราชอาณาจักรฯ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2566 ที่ผ่านมา
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

จัดการความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Strictly Necessary Cookies) เปิดใช้งานตลอด

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ สวรส เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ สวรส. ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้