4th Floor, National Health Building 88/39 Tiwanon 14 Road Taradkwan, Muang District Nonthaburi 11000
Font Size
-
+
color contrast
C
C
C
Search
เมนู
จำนวนผู้อ่าน :2152คน
จำนวนดาวน์โหลด : 193 ครั้้ง
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2566 (Vol.17 No.3)
ชื่อเรื่อง :
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2566 (Vol.17 No.3)
วันที่เผยแพร่ :
01.07.2023

บทบรรณาธิการ
การคลังสุขภาพในระบบสุขภาพปฐมภูมิ: ยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 

นิพนธ์ต้นฉบับ

 1. การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิยุคนโยบายสามหมอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดย เพ็ญนภา ศรีหริ่ง และคณะ
 2. สมรรถนะทางวัฒนธรรมของเภสัชกรโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย อัฐกฤตย์ อุ่นแก้ว, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม และ ศิริตรี สุทธจิตต์ 
 3. ผลของการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในปฏิบัติการ “สาสุข อุ่นใจ” โดย สายชล คล้อยเอี่ยม และคณะ 
 4. การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพของสถานพยาบาลโดยปรับใช้กรอบการประเมิน RE-AIM โดย อุทุมพร วงษ์ศิลป์ และคณะ
 5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการจ้างงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทย โดย ภัทรพร คงบุญ และคณะ
 6. บทเรียนการจัดระบบบริการตติยภูมิในภาวะวิกฤติโควิด-19  พื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย ศิราณี อิ่มน้ำขาว และคณะ 
 7. การบริหารจัดการกำลังคนด้านการพยาบาลและสมรรถนะของพยาบาลเพื่อตอบสนองภาวะวิกฤตโควิด-19 ในระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 โดย จรูญศรี มีหนองหว้า และคณะ
 8. การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของพยาบาลในภาวะที่มีการระบาดของ COVID-19: กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา โดย ศิริวรรณ ชูกำเนิด และคณะ 
 9. บทบาทของเครือข่ายปฐมภูมิในการคัดกรองและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย วิไล อุดมพิทยาสรรพ์ และคณะ 
 10. รูปแบบการดูแลทางไกลด้วยระบบแยกกักตัวที่บ้านในมิติกำลังคนด้านสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 12 ของไทย โดย วรัญญา จิตรบรรทัด และคณะ 
 11. พฤติกรรมสุขภาพกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในสามกลุ่มวัยของประชากรไทย ระหว่างการระบาดของโควิด-19 โดย คนึงนิจ เยื่อใย, โศภิต นาสืบ และ อรทัย วลีวงศ์ 
 12. ถอดบทเรียนการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย ปรีชาพล ปึ้งผลพูล และคณะ