วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่2 ฉบับที่2 เม.ย.-มิ.ย. 2551
04/10/2011 - 16:44
บรรณาธิการ ลอจิสติคส์-การส่งกำลังบำรุง โดย พรชัย สิทธิศรัณย์กุล และคณะ handle: 11228/86 การกระจายอำนาจด้านสุขภาพของประเทศฟิลิปปินส์ โดย จรวยพร ศรีศศลักษณ์ และคณะ handle: 11228/95 บทความพิเศษ...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่2 ฉบับที่1 ม.ค.-มี.ค. 2551 (ฉบับเสริม4)
04/10/2011 - 16:39
นิพนธ์ต้นฉบับ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง โดย สราวุธ แสงทอง และคณะ handle: 11228/270...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่2 ฉบับที่1 ม.ค.-มี.ค. 2551 (ฉบับเสริม3)
04/10/2011 - 16:34
นิพนธ์ต้นฉบับ ความสัมพันธ์ระหว่างค่าระดับน้ำตาลในเลือดครบตรวจด้วยเครื่องอัตโนมัติ กับค่าระดับน้ำตาลในพลาสมาตรวจวิธีมาตรฐานกลูโคสออกซิเดส โดย พิเชฐ อกนิษฐาภิชาติ handle: 11228/302...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่2 ฉบับที่1 ม.ค.-มี.ค. 2551
04/10/2011 - 16:26
บทความพิเศษ เครือข่ายสถาบันวิจัยทางคลินิกที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยพื้นฐาน โดย ปรีดา มาลาสิทธิ์ handle: 11228/180 ภาวะผู้นำ และแบบอย่างการพัฒนาจิตใจ โดย เลิศศิริร์ บวรกิตติ และคณะ handle: 11228/195...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่1ฉบับที่3-4 ต.ค. - ธ.ค. 2550 (ฉบับเสริม2)
04/10/2011 - 16:16
นิพนธ์ต้นฉบับ สุขภาพของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดย โชคชัย มานะธุระ handle: 11228/385 การฝังเข็มรักษาอาการเท้าชาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดย สุนทร เสรีเชษฐพงศ์ handle: 11228/...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่1 ฉบับที่3-4 ต.ค.-ธ.ค. 2550
04/10/2011 - 16:14
บทความพิเศษ ภาวะพิษปลาปักเป้า โดย เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต และคณะ handle: 11228/87 คุณสมบัติทางวิชาการของผู้จัดการงานวิจัย โดย กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ และคณะ handle: 11228/93...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่1 ฉบับที่2 ก.ค.-ก.ย. 2550 (ฉบับเสริม1)
04/10/2011 - 15:43
นิพนธ์ต้นฉบับ สถานการณ์การสูญเสียการได้ยินในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา โดย พีระ คงทอง handle: 11228/367 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดย...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่1 ฉบับที่2 ก.ค.-ก.ย. 2550
04/10/2011 - 13:19
นิพนธ์ต้นฉบับ ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2547 โดย เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขามและคณะ handle: 11228/418 แบบแผนในการบริโภคผักและผลไม้ของประชากรไทยใน 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร :...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่1 ฉบับที่1 เม.ย.-มิ.ย. 2550
04/10/2011 - 09:25
บทความพิเศษ การสังเคราะห์กลไกในระบบสุขภาพแห่งชาติและบทบาทหน้าที่ โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข โดย อำพล จินดาวัฒนะ และคณะ handle: 11228/212 นิพนธ์ต้นฉบับ...

รายการเลขหน้า