วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่4 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2553
17/11/2011 - 10:19
บทบรรณาธิการ กำเนิดเส้นใยหินในปอด โดย สมชัย บวรกิตติ และสายชล เกตุษา handle: 11228/3076 สังคมไทยกับใยหิน โดย อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ และสมชัย บวรกิตติ handle: 11228/3077...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่4 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2553
17/11/2011 - 10:07
บทบรรณาธิการ หลักการบัญญัติศัพท์วิชาการ โดย สมชัย บวรกิตติ handle: 11228/3047 สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกับโรคอุบัติใหม่ โดย สมชัย บวรกิตติ handle: 11228/3048 บทความพิเศษ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร : ประโยชน์...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่4 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2553
17/11/2011 - 09:52
บทบรรณาธิการ ต้นฉบับบทความวิชาการ โดย สมชัย บวรกิตติ handle: 11228/2983 ภาวะโลกร้อนกับมาลาเรีย : ข้อมูลปัจจุบัน โดย สมชัย บวรกิตติ handle: 11228/2984 บทความพิเศษ...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่4 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2553
17/11/2011 - 09:46
บทบรรณาธิการ การบริโภคเนื้อวัวกับภาวะโรคร้อน โดย สมชัย บวรกิตติ และสายชล เกตุษา handle: 11228/2950 บทความพิเศษ บทสรุปเพื่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 โดย สุรจิต สุนทรธรรม...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่3 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 2552
17/11/2011 - 09:42
บทบรรณาธิการ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและชีวิต โดย สมชัย บวรกิตติ handle: 11228/2912 บทความพิเศษ คลื่นลูกที่3 ของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในประเทศไทย โดย พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข handle: 11228/2916...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่3 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2552
17/11/2011 - 09:34
บทบรรณาธิการ Global Warming VS. Climate Change by Somchai Bovornkitti handle: 11228/ 2863 บทความพิเศษ การศึกษาว่าด้วยมิติทั้ง 4 ของสุขภาพ โดย วิชัย โชควิวัฒน handle: 11228/2861 Global Warming: An...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่3 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2552
17/11/2011 - 09:22
บทบรรณาธิการ ประเทศไทยร้อนขึ้นหรือ โดย สมชัย บวรกิตติ และ เบญจลักษณ์ กาญจนเศรษฐ์ handle: 11228/2478 บทความพิเศษ ไข้หวัดใหญ่ เอ 2009 และการระบาดทั่วโลก โดย ประเสริฐ เอื้อวรากุล handle: 11228/2479...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่3 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2552
17/11/2011 - 09:17
บทบรรณาธิการ การบัญญัติศัพท์ภาษาไทย โดย สมชัย บวรกิตติ handle: 11228/2548 บทความพิเศษ วิธีเผิ้งบำบัด โดย ฟาง ซู และ ศิริวัฒน์ วงศ์ศิริ handle: 11228/2597 ราชบัณฑิตสัญจร มหาวิทยาลัยจำปาสัก...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่2 ฉบับที่3 ก.ค.- ก.ย. 2551
04/10/2011 - 16:52
บทบรรณาธิการ เมื่อโลกเปลี่ยน โรคเปลี่ยน โดย สมชัย บวรกิตติ handle: 11228/709 จริยธรรมกับการวิจัยในมนุษย์ โดย จรวยพร ศรีศศลักษณ์ handle: 11228/689 บทความพิเศษ สมุฎฐานความก้าวร้าวของมนุษย์ โดย...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่2 ฉบับที่2 เม.ย.-มิ.ย. 2551 (ฉบับเสริม5)
04/10/2011 - 16:47
นิพนธ์ต้นฉบับ การดำเนินงานโครงการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2546-2550 โดย พัฒนา เบ้าสาทร และคณะ handle: 11228/192...

รายการเลขหน้า