วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2556 ฉบับพิเศษ การคัดกรองทางสุขภาพระดับประชากรในประเทศไทย
22/01/2014 - 14:13
บทความพิเศษ คุณประโยชน์และข้อพึงระวังของการคัดกรองทางสุขภาพ โดย รัตนวดี ณ นคร handle: 11228/3948 นิพนธ์ต้นฉบับ 1. การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย โดย ศิตาพร ยังคง...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2556
18/11/2013 - 10:12
บทความพิเศษ การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ—กรณีศึกษาจังหวัดระนอง โดย ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ และคณะ handle: 11228/3900 นิพนธ์ต้นฉบับ...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ม.ค.- มี.ค. 2556
19/06/2013 - 17:09
บทความพิเศษ การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ : ประเด็นข้อขัดแย้ง โดย สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และ ถาวร สกุลพาณิชย์ handle : 11228/3859 นิพนธ์ต้นฉบับ ต้นทุน-ประสิทธิผลของ Alendronate (ยาสามัญ) และ...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2555
05/11/2012 - 11:13
บทความพิเศษ การดื้อยาต้านจุลชีพ : ความสำคัญต่อระบบสุขภาพและแนวทางการควบคุมและป้องกัน โดย วิษณุ ธรรมลิขิตกุล handle: 11228/3692 สถานการณ์ปัจจุบันของการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาในมนุษย์ในประเทศไทย โดย...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 6 ฉบับที่  2 เมย.-มิย. 2555
20/07/2012 - 17:07
บทบรรณนิทัศน์ การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต โดย สุพล ลิมวัฒนานนท์ และคณะ handle: 11228/3759 ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง 14 ประเทศ โดย สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2555
25/05/2012 - 16:29
บทความพิเศษ พลังของ CNN ในความปลอดภัยของคนไข้ด้านยา โดย ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล และคณะ handle: 11228/3507 สังเคราะห์บทเรียนการพัฒนาระบบส่งต่อคนไข้ภาคเหนือตอนบน โดย ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล และคณะ...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 5  ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 2554
05/03/2012 - 14:24
บทความพิเศษ ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก โดย ทักษพล ธรรมรังสีและคณะ handle: 11228/3441 การคัดกรอง บำบัด...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่5 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2554
01/12/2011 - 16:18
นิพนธ์ต้นฉบับ การวิเคราะห์นโยบายเพื่อตอบสนองและเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดนกและ/หรือไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย โดย เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข และคณะ handle: 11228/3373...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่5 ฉบับที่2 เม.ย.-มิ.ย. 2554
17/11/2011 - 10:41
บทความพิเศษ ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับประสิทธิผลของกลูโคซามีน โดย นพคุณ ธรรมธัชอารี handle: 11228/3242 ผลการช่วงชิงพื้นที่ข่าวในการผลักดันนโยบายเกี่ยวกับ “กลูโคซามีน”...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่5 ฉบับที่1 ม.ค.-มี.ค. 2554
17/11/2011 - 10:26
บทความพิเศษ เมโสเธลิโอมาไร้สาเหตุใยหินในประเทศไทย โดย สมชัย บวรกิตติ handle: 11228/3151 อหิวาตกโรค กับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดย สรันยา เฮงพระพรหม และพรชัย สิทธิศรัณย์กุล handle: 11228/...

รายการเลขหน้า