วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 (Vol.12 No.4)
27/12/2018 - 15:55
ดาวน์โหลดทั้งฉบับ กองบรรณาธิการ Editorial Board วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก Vision, Aim & Scope, Main Conditions คำแนะนำผู้เขียน สารบัญ (Contents) บทบรรณาธิการ นิพนธ์ต้นฉบับ ​...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560
29/09/2017 - 10:25
ดาวน์โหลดทั้งฉบับ กองบรรณาธิการ Editorial Board วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก Vision, Aim & Scope, Main Conditions คำแนะนำผู้เขียน สารบัญ (Contents) บทบรรณาธิการ นิพนธ์ต้นฉบับ...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 60
28/06/2017 - 11:33
ดาวน์โหลดทั้งฉบับ กองบรรณาธิการ Editorial Board วิสัยทัศน์ เป้าหมายและขอบข่าย และเงื่อนไขหลัก Vision, Aim & Scope, Main Conditions คำแนะนำผู้เขียน สารบัญ (Contents) บทบรรณาธิการ นิพนธ์ต้นฉบับ...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560 (Vol.11 No.1)
31/03/2017 - 14:17
บทบรรณาธิการ วิสัยทัศน์ 2563 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข “วารสารชั้นนำของอาเซียนด้านวิจัยระบบสาธารณสุข” “Leading ASEAN Health Systems Research Journal” โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 59
20/09/2016 - 13:59
กองบรรณาธิการ วิสัยทัศน์ จุดประสงค์และขอบข่าย เงื่อนไขหลักในการส่งต้นฉบับ คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทบรรณาธิการ มองปฏิรูประบบสุขภาพผ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 โดย ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 57
02/02/2015 - 16:31
คณะผู้จัดทำ (Editorial Board) จุดประสงค์และขอบข่าย (Aim & scope) คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ นิพนธ์ต้นฉบับ การจัดทำหลักเกณฑ์ราคาเบิกจ่ายยา: กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก/พิการ/อุบัติเหตุและฉุกเฉินของ สปสช...
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 57
04/11/2014 - 11:15
คณะผู้จัดทำ (Editorial Board) จุดประสงค์และขอบข่าย (Aim & scope) คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทความพิเศษ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ...

รายการเลขหน้า