แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย ปีที่ 2

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2017-11-13 15:56
แท็ก 
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย ปีที่ 2
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมขับเคลื่อนการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พัฒนานวัตกรรม Mobile Application “RDU รู้เรื่องยา” เพื่อสื่อสารข้อมูลยาและการใช้ยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย ด้วยข้อมูลเดียว เพื่อลดความสับสน และสร้างความตระหนักในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลแก่ประชาชน
จำนวนผู้อ่าน
2684

Title:             แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย ปีที่ 2
Authors:       รสวันต์ อารีมิตร; กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย; ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ; อรุณี เจตศรีสุภาพ; ผกากรอง ลุมพิกานนท์; สุมิตร สุตรา; ภัทรรัตน์ สงทุ่ง; ธีรพงศ์ ขัตติยะวงศ์

Issue Date:   Sep-2017
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

เด็กเป็นวัยสำคัญที่สมองและร่างกายมีการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมจะส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ การเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการรวมทั้งการได้รับการกำกับดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสมสนับสนุนให้เด็กมีภาวะสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน พร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย และมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นและราคาลดลง แอปพลิเคชันนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปกครองและบุคลากรทางสาธารณสุขมีความสะดวกและช่วยในการประเมิน และคัดกรองภาวะผิดปกติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างง่าย เตือนนัดการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมกับวัย รวมถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพและวัคซีนและมีคำแนะนำที่ง่ายต่อการเข้าใจจากแหล่งที่เชื่อถือได้ตามกำหนดการกำกับดูแลสุขภาพเด็ก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกต่อการใช้งาน พกพาข้อมูลไปได้ทุกที่ รองรับการใช้งานในวงกว้าง สามารถสำรองข้อมูล เพิ่มเติมเนื้อหาและปรับปรุงองค์ความรู้ใหม่มาใส่ได้อย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชันคุณลูกมีการใช้งานง่ายและช่วยให้ผู้ปกครองประเมินสุขภาพลูกเบื้องต้นได้เอง มีจุดเด่นตรงที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่และสามารถสำรองข้อมูลได้ ทำให้ข้อมูลไม่สูญหาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงของความรู้ข้อมูลทางการแพทย์และรองรับผู้ใช้ได้จำนวนมาก ผลการประเมินสุขภาพเด็กในเบื้องต้นไม่มีความแตกต่างกับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาให้คะแนนโดยรวมแก่แอปพลิเคชันคุณลูกมากกว่าสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทุกกลุ่ม แอปพลิเคชันคุณลูกเป็นเครื่องมือที่น่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางสาธารณสุข เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดควรมีการศึกษาการใช้งานเพิ่มเติมผลักดันให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ ต่อเนื่องในอนาคต

Download :       hs2369.zip  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด(signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.