อุปสงค์ อุปทาน และรูปแบบกำลังคนทางเลือกเพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-09-08 16:45
แท็ก 
อุปสงค์ อุปทาน และรูปแบบกำลังคนทางเลือกเพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
"ห้องเรียนชีวิต อสม." ผลผลิตจากงานวิจัย “พัฒนาศักยภาพ อสม...
จำนวนผู้อ่าน
2056

Title:             อุปสงค์ อุปทาน และรูปแบบกำลังคนทางเลือกเพื่อตอบสนองการจัดบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิการ
Authors:       โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ และคณะ
Issue Date:    Aug-2016
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

หากกล่าวถึงการดูแลระบบสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ/ผู้สูงอายุ เราก็จะได้ยินในเรื่องของการเตรียมพร้อมไปสู่สังคมผู้สูงอายุเสียเป็นส่วนใหญ่ และมีการขับเคลื่อนในประเด็นนี้กันอย่างมาก แต่หากมองในอีกมุมหนึ่ง เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า การเจริญเติบโตตั้งแต่วัยเด็กแรกเกิดที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ เราได้หลงลืมหรือมองข้ามบางสิ่งบางอย่างไปหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่อง มีความต้องการพิเศษ ซึ่งสถานการณ์ของเด็กพิการในประเทศทุกวันนี้ พิจารณาภาพรวมแล้วนับวัน ยิ่งมีปริมาณตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งนั่นยังไม่ได้หมายรวมถึงตัวเลขที่ยัง มองไม่เห็นในอีกหลายๆ พื้นที่ ทำให้ข้อมูลเชิงสถิติจากหลายหน่วยงานไม่ตรงกัน การแก้ปัญหาจึงทำได้ยาก และปัญหาก็มีความซับซ้อนเกินกว่ากำลังคนที่มีอยู่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือได้  

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มองเห็นถึงความสำคัญของการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านอุปสงค์ (Demand) และ อุปทาน (Supply) ที่มุ่งให้เห็นปัญหาและความต้องการของเด็กพิการอย่างจริงจัง รวมถึงเรื่องของสถานการณ์ด้านกำลังคน ตลอดจนรูปแบบการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการในระดับอำเภอ ด้วยความหวังว่าจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนานโยบายด้านการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาเชิงระบบให้เห็นรูปแบบและกลไกในระดับพื้นที่ชัดเจน จึงเป็นที่มาของงานวิจัยโครงการ “อุปสงค์ อุปทาน และรูปแบบกำลังคนทางเลือก เพื่อตอบสนองการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับเด็กพิการ” 

Download :       hs2232.zip  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด(signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.