ระบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-05-02 15:38
แท็ก 

Title:              ระบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ
Authors:        วรรณลักษณ์ เมียนเกิด
Issue Date:    2016
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

การศึกษาเรื่อง ระบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและสังเคราะห์ความหมาย ขอบเขต รูปแบบการดูแลทางสังคม และกลไกการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงของต่างประเทศ เพื่อนำเสนอแนวทางการบูรณาการระบบการดูแลทางสุขภาพและสังคมสำหรับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงของประเทศไทย การศึกษานี้เป็นการวิจัยเอกสาร โดยมีกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากตำรา รายงานการวิจัย วารสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ และข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทางสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น เนื่องจากประเทศเหล่านี้มีตัวแบบการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ และมีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ดี ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์และนำเสนอการบูรณาการดูแลสุขภาพและสังคมสำหรับประเทศไทย

Download :       hs2248.zip  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด(signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

ความคิดเห็น

ขอนำรายงานการวิจัยไปประกอบข้อคิดเห็นสำหรับศึกษษเรื่องการจีดระบบสุขภาพผู้สุขอายุ

สามารถนำไปใช้งานได้เลยครับ งานวิจัยทุกชิ้นของ สวรส. เป็นงบประมาณแผ่นดิน คนไทยทุกคนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านวิชาการได้ทุกคน

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.