การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการด้านการเคลี่อนไหวและผู้สูงอายุ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2016-04-04 11:58
แท็ก 
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการด้านการเคลี่อนไหวและผู้สูงอายุ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ด้วยสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นทุกปี จนประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่า ในปี 2544 - 2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก และมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุเหล่านั้นจะมีฐานะยากจน ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจที่แต่ละประเทศต้องเตรียมรับมือและวางแผนรองรับอย่างเป็นระบบ
จำนวนผู้อ่าน
334

Title:              การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการด้านการเคลี่อนไหวและผู้สูงอายุ
Authors:        ศิรินาถ ตงศิริ และคณะ
Issue Date:   2015
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนและผลลัพธ์ของบริการปรับสภาพบ้านสำหรับคนพิการ ด้านการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุ” เป็นงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากคณะ เภสัชศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นโครงการแรกๆของมหาวิทยาลัยที่มีนักวิจัยจากต่างคณะมาทำงานวิจัยร่วมกัน นักวิจัยมี ความเชื่อว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทำให้คุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุดีขึ้น แม้จะมีการกำหนดเรื่อง การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับคนพิการตามกฎหมายแล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถให้บริการอย่างทั่วถึง โครงการวิจัยนี้ได้นำเสนอแนวทางการให้บริการปรับสภาพบ้าน ต้นทุนการให้บริการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสมรรถนะของคนพิการและผู้สูงอายุหลังจากอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปรับปรุงให้ เหมาะสมแล้ว เพื่อสนับสนุนการให้บริการให้เกิดขึ้นได้จริง

Download :       hs2234.zip  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด(signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.