การล้มในผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองและชานเมือง : อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยง การจัดการและการป้องกัน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2015-09-16 14:01
แท็ก 

Title:               การล้มในผู้สูงอายุไทยในเขตเมืองและชานเมือง : อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยง การจัดการและการป้องกัน
Authors:         ไพลวรรณ สัทธานนท์ และคณะ
Issue Date:     2015
Publisher:       สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข( สวรส.) 

Abstract

การศึกษาอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงการล้มในผู้สูงอายุในประเทศไทยจะนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการประเมินความเสี่ยงการล้มเบื้องต้นที่สามารถถูกนำไปใช้จริงโดยบุคลากรทางสาธารณสุขตั้งแต่ระดับชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ภาวะเสี่ยงต่อการล้มได้รับการตรวจประเมินเป็นพื้นฐานเพื่อให้ปัญหาดังกล่าวถูกคัดกรองหรือตรวจพบและนำไปสู่การแก้ไขตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก คือป้องกันหรือลดความเสี่ยงก่อนที่ปัญหา (การล้มและผลกระทบจากการล้ม) จะเกิดขึ้น โดยการศึกษาครั้งนี้เริ่มจากการศึกษาในชุมชนเขตเมืองและชานเมืองเป็นลำดับแรก โดยเน้นในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วยประชากรทั้งในชุมชนเขตอุตสาหกรรมและชุมชนเขตเกษตรกรรม เนื่องมาจากข้อจำกัดในด้านระยะเวลาและทุนวิจัยของโครงการวิจัยครั้งนี้ อย่างไรก็ตามคาดว่าผลการศึกษาน่าจะสามารถนาไปประยุกต์กับประชากรในชุมชนของประเทศไทยได้ และสามารถพัฒนาสู่งานวิจัยในอนาคตที่ครอบคลุมตัวแทนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยได้จริง จากการศึกษาที่ผ่านมา การรักษาหรือป้องกันการล้มที่พบว่าได้ผลดีที่สุดคือ การแก้ไขหรือลดปัจจัยเสี่ยงการล้ม (เนื่องจากการล้มมักเกิดจากสาเหตุหรือความเสี่ยงมากกว่า 1 อย่าง และเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงการล้มที่สาคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง คือความบกพร่องด้านการทรงตัวและความแข็งแรง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงประเภทที่แก้ไขหรือปรับปรุงได้ (Modifiable risk factors) รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและส่งเสริมการฝึกการทำงานของระบบการควบคุมการทรงตัว (Balance exercise) จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในโปรแกรมป้องกันการล้มที่พบว่าให้ผลการป้องกันหรือลดอัตราการล้มในผู้สูงอายุ การวิจัย (ระยะที่ 2) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการป้องกันการล้มที่มีเป้าหมายและวิธีการลดหรือจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่ตรวจพบจากการตรวจประเมินที่เหมาะสม ที่สามารถระบุปัจจัยเสี่ยงการล้มที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุไทย (จากการวิจัยระยะที่ 1) ร่วมกับการออกกำลังกายที่ส่งเสริมการฝึกความแข็งแรงและความสามารถด้านการทรงตัว น่าจะเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาการรักษาและป้องกันการล้มที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุไทยต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการวิจัย

  1. วิธีการตรวจประเมินระดับความเสี่ยงการล้มในผู้สูงอายุไทยเบื้องต้นเพื่อใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  2. พัฒนาวิธีการตรวจประเมินเพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงการล้มในผู้สูงอายุแต่ละรายเพื่อใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน
  3. พัฒนาขบวนการจัดการและการป้องกันการล้มในผู้สูงอายุไทยโดยเน้นการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่พบและการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความสามารถในการทรงตัว
  4. ศึกษาอุบัติการณ์การล้มในผู้สูงอายุไทย
  5. ศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดการล้มในผู้สูงอายุไทย (ทั้งปัจจัยภายใน เช่น ความแข็งแรง การเข้าร่วมกิจกรรม โรคประจำตัว และปัจจัยภายนอก เช่น สิ่งแวดล้อม เวลา สถานที่)

Download :       hs2185.zip  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด(signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.