มองไกล วิจัยสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-08-25 13:18
แท็ก 
รูปประกอบ ปกงานวิจัยมองไกล วิจัยสุขภาพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภn> วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องกินรี ๒ โรงแรมอมารี...
จำนวนผู้อ่าน
896
Title:  มองไกล วิจัยสุขภาพ
Authors:  อินทิรา ยมาภัย และคณะ
Issue Date:  2014
Publisher:  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

Abstract: 

        ระบบสุขภาพเป็นกลไกในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพได้ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยด้านสุขภาพของประเทศไทยมักจะดำเนินการอย่างแยกส่วน ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักวิจัยหรือองค์กร โดยขาดการกำหนดทิศทางร่วมกัน ทำให้ผลงานวิจัยจำนวนมากไม่ได้ ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง ในช่วงที่ผ่านมาแม้จะมีการประสานความร่วมมือในการกำหนดทิศทางวิจัยด้านสุขภาพของประเทศจากหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แต่ก็ยังขาดข้อมูลลำดับความสำคัญของงานวิจัยด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและเป็นลำดับความสำคัญในระดับประเทศ ไม่ใช่สำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง

          โครงการ "มองไกล วิจัยสุขภาพ" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นวิจัยด้านสุขภาพ ด้วยกระบวนการที่มีความโปร่งใส มีการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้ประเด็นวิจัยด้านสุขภาพที่มีความสำคัญ สามารถนำไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์งานวิจัยด้านสุขภาพในระดับประเทศที่เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ นำไปสู่การวางแผนงานวิจัยระดับองค์กรเกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างแท้จริง

Download:   hs2137.zip  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด(signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

ความคิดเห็น

เยี่ยมครับ

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.