ข้อเสนอรูปแบบองค์กร โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และกลไกความเชื่อมโยงเพื่อการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศกลางเพื่อการจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-07-18 09:35
แท็ก 
รูปประกอบ หน้าปกรายงานวิจัยเรื่อง ข้อเสนอรูปแบบองค์กร โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และกลไกความเชื่อมโยงเพื่อการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศกลางเพื่อการจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การจัดการด้านการคลังสุขภาพเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของระบบสุขภาพ โดยเฉพาะระบบสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งมีการจัดการด้านการคลังสุขภาพผ่านกองทุนสุขภาพจำนวนหลายกองทุน
จำนวนผู้อ่าน
671
Title:  ข้อเสนอรูปแบบองค์กร โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และกลไกความเชื่อมโยงเพื่อการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศกลางเพื่อการจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ
Authors:  จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
Issue Date:  2014
Publisher:  สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract: 

    รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอ รูปแบบองค์กร ขอบเขต บทบาท ภารกิจ โครงสร้าง กลไกและความเชื่อมโยงของหน่วยงานศูนย์สารสนเทศกลาง เพื่อการจัดการหลักประกันสุขภาพ หรือ National Data Clearing House (NDCH) โดยประมวลจากการทำงานของทีมวิชาการที่เป็นคณะทำงาน มีสมาชิกเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนจากหน่วยงานด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศและได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ โครงการวิจัย เรื่อง National Data Clearing House (NDCH) ของระบบหลักประกันสุขภาพ ภายใต้สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย โดยกระบวนการระดมสมองข้อมูลจากบทความเชิงเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน และการทบทวนโดยคณะทำงาน ตลอดจนคณะกรรมการกำกับทิศทางฯ ของโครงการ

        โดยสรุป ภารกิจพื้นฐานของ NDCH ควรประกอบด้วยการประเมินข้อมูล และประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้เป็นสารสนเทศสำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขเพื่อส่งมอบสารสนเทศเพื่อดำเนินการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขต่อไป การวิจัย พัฒนาและกำหนดมาตรฐานข้อมูลฐานข้อมูลและวางระบบสารสนเทศเพื่อการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศ รวมถึงหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้หน่วยบริการสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดทำ และบริหารคลังข้อมูลของข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขวิเคราะห์ ทบทวน จัดทำระบบและฐานข้อมูลสารสนเทศจากข้อมูลการเบิกจ่ายข้างต้น เพื่อการจัดการเชิงนโยบาย การจัดการระบบ การทบทวนการใช้ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนา การให้บริการด้านสารสนเทศ แก่หน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยและการหารายได้และบริหารจัดการรายได้จากการดำเนินการตามภารกิจเพื่อสนับสนุนและพัฒนาองค์กร รวมถึงการดำเนินการตามภารกิจ ทั้งนี้จะต้องมีการพัฒนาระบบงาน โครงสร้างองค์กร และระบบกำกับดูแลที่มีธรรมาภิบาลรองรับต่อไป

Download:   hs2135.zip  

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.