การประชาเสวนาหาทางออกในการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจบุคลากรสาธารณสุข เพื่อความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2014-04-30 10:08
แท็ก 
รูปประกอบ บุคลากรทางการแพทย์กำลังรักษาคนไข้
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การจัดการด้านการคลังสุขภาพเป็นหนึ่งในองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญของระบบสุขภาพ โดยเฉพาะระบบสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งมีการจัดการด้านการคลังสุขภาพผ่านกองทุนสุขภาพจำนวนหลายกองทุน
จำนวนผู้อ่าน
257

Title: 

การประชาเสวนาหาทางออกในการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจบุคลากรสาธารณสุข เพื่อความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพ

Authors: 

วันชัย วัฒนศัพท์ และคณะ

Issue Date: 

Jan-2014

Publisher: 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract: 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาทบทวนทางเลือกของระบบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
  2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทางเลือกและประมวลผล เพื่อจัดทำภาพอนาคตของระบบการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
  3. เพื่อใช้กระบวนการสานเสวนาหาทางออกอันจะนำไปสู่ข้อยุติในการตัดสินใจด้วยฉันทามติ

           การดำเนินการเริ่มจากการเก็บข้อมูลพื้นฐาน ถึงความเห็นต่างของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่ได้มีการปฏิบัติหลายรูปแบบในพื้นที่ต่างๆ รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสายวิชาชีพทุกสาขา จากกลุ่มสายสนับสนุน ได้ใช้กระบวนการสานเสวนา เพื่อให้ได้แนวทางออกเบื้องต้น เพื่อทำเป็นเอกสารประเด็นปัญหาที่เรียกว่า อิสชูบุค (Issues Book) ซึ่งมีทั้งข้อมูลพื้นฐานและภาพอนาคตหรือทางออกที่มีทั้งข้อดีและข้อด้อยที่เขียนอย่างเป็นกลาง เพื่อเตรียมนำไปใช้ในการดำเนินการในระยะที่สองคือการประชาเสวนาหาทางออก ข้อสรุปและข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อสรุป จากงานวิจัยนี้ ทำให้เห็นว่า ความเข้าใจในกระบวนการของ “การประชาเสวนาหาทางออก” ตามที่คาดหวังไว้ว่า การหาทางออกของความขัดแย้งโดยเฉพาะหลัก การแก้ปัญหาที่หวังผลออกมาเป็น ชนะ-ชนะ นั้นยังเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย จึงต้องใช้เวลา และการนำไปปฏิบัติ รวมถึงต้องให้ความรู้ในระดับที่จะสามารถมาสื่อสารกันอย่างเข้าใจได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลในการดำเนินงานสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ พบว่าขาดการมีส่วนร่วม และได้เกิดความขัดแย้งทั้งด้านข้อมูล ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ความขัดแย้งด้านความสัมพันธ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหานี้ได้มีความขัดแย้งที่ยากต่อการหาทางออก คือ ความขัดแย้งด้านค่านิยมและความขัดแย้งด้านโครงสร้าง ซึ่งถือเป็นความขัดแย้งที่ยากต่อการเจรจา ดังนั้นในกระบวนการการทำงานจึงต้องยึดหลักของการแก้ปัญหาและการป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดจากการทำงานวิจัยนี้ คือ มีกติกาของการทำงาน ผู้วิจัยพบว่าเกือบจะทุกฝ่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเห็นตรงกันว่าการให้แรงจูงใจโดยการใช้ระบบ P4P นั้นดี มีประโยชน์ แต่ควรที่จะมีการปรับปรุงในรายละเอียด ได้แก่ ปรับค่าคะแนนให้ไม่รู้สึกเหลื่อมล้ำมากนัก ให้มีเครื่องมือ โดยเฉพาะระบบไอที (IT) ช่วยในการลงข้อมูล ให้มีงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางมากกว่าให้โรงพยาบาลหารเอาเองจากเงินบำรุง ให้อิสระในการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมในระดับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ในรายละเอียดให้มีการประเมินเชิงคุณภาพประกอบ ให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง เป็นระบบของกระทรวงเองที่ไม่ใช่เอาระบบของมหาวิทยาลัยมาใช้ อาจเรียกว่า การประเมินสู่ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการการบริการสังคม

Download: 

  hs2093.zip  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)
(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.