การตอบสนองและเตรียมการของระบบบริการสุขภาพไทยต่อวิกฤติการระบาดของ COVID-19: การดำเนินการของโรงพยาบาล และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายในขอบเขตของระบบสุขภาพ

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2021-09-02 13:34
แท็ก 
การตอบสนองและเตรียมการของระบบบริการสุขภาพไทยต่อวิกฤติการระบาดของ COVID-19: การดำเนินการของโรงพยาบาล และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายในขอบเขตของระบบสุขภาพ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: การพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
จำนวนผู้อ่าน
489

Title:             การตอบสนองและเตรียมการของระบบบริการสุขภาพไทยต่อวิกฤติการระบาดของ COVID-19: การดำเนินการของโรงพยาบาล และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายในขอบเขตของระบบสุขภาพ
Authors:       จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ
Issue Date:   2564
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

โครงการวิจัยการตอบสนองและเตรียมการของระบบบริการสุขภาพไทยต่อวิกฤติการระบาดของ COVID-19: การดำเนินการของโรงพยาบาล และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายในขอบเขตของระบบสุขภาพ เป็นการวิจัยในรูปแบบผสมผสาน (Mixed method) ประกอบด้วย 6 ส่วน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้

 1. ศึกษาประเด็นวิจัยเชิงสังเคราะห์ภาพรวมของการตอบสนองและการเตรียมการของระบบบริการสุขภาพไทยต่อสถานการณ์ COVID-19 ของระบบโรงพยาบาล และผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมภายในขอบเขตของระบบสุขภาพในภาพรวมได้ โดยการใช้การทบทวนวรรณกรรม การรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำร่องเก็บข้อมูลโครงการวิจัย
 2. ศึกษาคุณลักษณะสำคัญของหอผู้ป่วยเฉพาะกิจและนวัตกรรมการจัดบริการของโรงพยาบาลเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 และสังเคราะห์สิ่งที่ควรกำหนดเป็นข้อกำหนดสำหรับการใช้ในกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โดยการจัดกรณีศึกษาของโรงพยาบาล และการจัดสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 3. ศึกษาความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค การเตรียมการ การปรับตัวและนววิถีของการจัดบริการสุขภาพที่สำคัญของโรงพยาบาลเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ในแต่ละระยะ และสังเคราะห์ประเด็นที่อาจเป็นนววิถีของการจัดบริการสุขภาพที่สำคัญของโรงพยาบาลภายหลังสถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดยการสำรวจโรงพยาบาลและผู้เยี่ยมสำรวจในระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาลด้วยแบบสอบถาม การสนทนากลุ่มกับโรงพยาบาลผ่านประชุมออนไลน์ และการจัดทำกรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 4. ประมาณการต้นทุน (Cost) และต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ในการดำเนินการของโรงพยาบาลเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-19 โดยต้นทุน หมายถึง ต้นทุนของกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับโควิด-19 ภายในโรงพยาบาล โดยดำเนินการในโรงพยาบาลกรณีศึกษา
 5. ศึกษาและติดตามการดำเนินการของระบบหลักประกันสุขภาพของไทยในการตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 ตลอดจนสถานการณ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2563 โดยการติดตามทบทวนเอกสาร และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการรักษาพยาบาลของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
 6. ศึกษากลไกการจัดการของรัฐเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย ครอบคลุมถึงลักษณะของกลไกการจัดการในแต่ละระยะ นโยบายและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากนโยบายและมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยการศึกษากลไกและระบบการตอบสนองต่อสถานการณ์ในภาพรวม และการจัดทำกรณีศึกษาเพื่อศึกษาเชิงลึกจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างการบริหารจัดการสถานการณ์

Download :       Full Text  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.