ผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2021-03-02 09:31
แท็ก 
ผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
จำนวนผู้อ่าน
171

Title:             ผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์ในศตวรรษที่ 21
Authors:       นนทสรวง กลีบผึ้ง และคณะ
Issue Date:   2564
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

ปัจจุบันเด็ก เยาวชน และครอบครัวสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ดิจิทัล ได้แก่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัว และเลือกใช้สื่อเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานและเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและยากต่อการควบคุม ซึ่งอาจนำไปสู่สถานการณ์ปัญหาพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลที่ไม่เหมาะสมและความเสี่ยงต่อพัฒนาการตามช่วงวัย

โครงการผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 จึงมุ่งศึกษาระดับพัฒนาการ ทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Functions : EF) ของเด็กปฐมวัย ระดับพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กอายุระหว่าง 0-13 ปี ความรู้ความสามารถของผู้ปกครองในการกำกับดูแลการใช้สื่อของเด็กและรูปแบบการเลี้ยงดูและความผูกพันในครอบครัวในกลุ่มผู้ปกครองและเด็กอายุ 0-2 ปี อายุ 3-5 ปี และอายุ 6-13 ปี ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม อำเภอพุทธมณฑล ตำบลศาลายา รวมทั้งสิ้น 201 คน

งานวิจัยชิ้นนี้สามารถใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับป้องกันและคุ้มครองเด็กจากผลกระทบของสื่อดิจิทัล ตลอดจนการกำกับควบคุมธุรกิจและบริการด้านสื่อและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน เช่น การกำหนดชั่วโมงที่เหมาะสมในการใช้สื่อแต่ละช่วงวัย การจัดระดับความเหมาะสมของการใช้สื่อดิจิทัลที่จะมีผลต่อพัฒนาการ ทักษะการรู้คิด และทักษะการตัดสินใจของเด็ก การกำหนดชั่วโมงการใช้สื่อดิจิทัลสำหรับเด็กที่จะรักษาสัมพันธภาพในครอบครัวอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลวิจัยในวงกว้างเพื่อเผยแพร่ความรู้สำหรับครอบครัว ให้สามารถเลือกและตัดสินใจการใช้สื่อดิจิทัลที่เหมาะสมกับพัฒนาการ ทักษะการรู้คิด ทักษะการตัดสินใจ และสัมพันธภาพในครอบครัวที่เหมาะสมตามช่วงวัย รวมทั้งเป็นแนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาเด็ก

Download :       Full Text  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.