สถานการณ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2021-02-03 10:16
แท็ก 
สถานการณ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้อ่าน
240

Title:             สถานการณ์การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบบริการสุขภาพของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
Authors:       รัถยานภิศ รัชตะวรรณ และคณะ
Issue Date:   Sep-2020
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสถานการณ์ ผลลัพธ์ของการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง (Retrospective Study) โดยการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus group) คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviewing) บุคลากรทางสุขภาพ นอกจากนี้การศึกษาเชิงปริมาณจากข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) จากเอกสารที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ ฐานข้อมูลการเงินการบัญชีโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฐานข้อมูล HDC ของกระทรวงสาธารณสุข ฐานข้อมูลการคำนวณการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานและค่าคะแนนที่ใช้รายโรงพยาบาล ฐานข้อมูลกำลังคนของโรงพยาบาลและฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัยพบว่า
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) ไม่ใช่ภาระที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เงินบำรุงของโรงพยาบาล แต่เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานน้อยกว่ากรอบวงเงินที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ โรงพยาบาลทั่วไปที่มีการค้างจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน P4P เพิ่มขึ้นทุกปีเนื่องจากมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน ค่าตอบแทนที่แต่ละวิชาชีพในแต่ละโรงพยาบาลได้รับมีความแตกต่างกันในระหว่างบุคคล การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานสามารถให้กระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรมที่แสดงให้เห็นการพัฒนางานบริการและงานด้านอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้อย่างชัดเจน โดยผู้บริหารทุกระดับมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการจ่าย P4P การบริหารจัดการ P4P ให้ประสบความสำเร็จนั้น ควรบูรณาการร่วมกับระบบการบริหารคุณภาพของโรงพยาบาลและการพัฒนางานประจำ

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขควรมีนโยบายในการเสริมขีดความสามารถและแรงจูงใจด้านการจัดการระบบ P4P แก่ผู้บริหารทุกระดับของโรงพยาบาล โดยใช้การเรียนรู้จากต้นแบบสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในกระบวนการนี้อาจใช้กระบวนการของ Coaching ร่วมด้วย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในรูปแบบของเครือข่ายหรือพื้นที่เขตสุขภาพ ควรกำหนดสาระนโยบายในการใช้ P4P เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเป้าหมายหลักขององค์กรอย่างบูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยนำเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพเชิงรุกมาเป็นตัวเร่งในการดำเนินการพันธกิจของโรงพยาบาล

Download :       Full Text  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.