การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2021-01-05 07:54
แท็ก 
การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จากการยกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ให้บริการด้านสุขภาพในระดับปฐมภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) ส่งผลต่อความเดือนร้อนของประชาชน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแก้ปัญหาต่างๆ มาเป็นลำดับ โดยส่วนหนึ่งเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเพื่อลดผลกระทบของประชาชนในเบื้องต้น ทั้งนี้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหาเชิงระบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จึงเร่งทำการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำทางเลือกของการบริหารจัดการคลินิกชุมชนอบอุ่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่ กทม.
จำนวนผู้อ่าน
438

Title:             การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต
Authors:       นงลักษณ์ พะไกยะ, ศิริพันธุ์ สาสัตย์ และ วาสินี วิเศษฤทธิ์
Issue Date:   Sep-2020
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชากรสูงอายุในสังคมไทย ประกอบกับปัญหาโรคเรื้อรังจะส่งผลทำให้ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะพึ่งพาและต้องการการดูแลมีจำนวนมากขึ้น การจัดระบบบริการการดูแลระยะยาวเพื่อสามารถให้บริการที่ครอบคลุมทุกมิติด้านสุขภาพและสังคม จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมกำลังคนให้มีความเพียงพอ และเหมาะสมทั้งในด้าน จำนวน การกระจาย ทักษะ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพและกำลังคนรองรับ และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกำลังคนรองรับระบบการดูแลระยะยาว

การศึกษานี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลจากการสำรวจ กลุ่มตัวอย่างการสำรวจ ได้แก่ สถานบริการ จำนวน 51 แห่ง กำลังคนด้านสุขภาพปฏิบัติงานที่สถานบริการ จำนวน 337 คน กลุ่มตัวอย่างในการดูแลระยะยาวที่บ้านและชุมชน ได้แก่ ผู้จัดการบริการ (Care manager-CM) จำนวน 130 คน นักบริบาล จำนวน 271 คน และมีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 42 คน

จากการศึกษาพบว่าในอนาคต ปี พ.ศ. 2569 นั้นวิชาชีพส่วนใหญ่จะมีความเพียงพอในด้านจำนวน ยกเว้น พยาบาลวิชาชีพและนักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะผู้จัดการบริการ (Care manager) ซึ่งมีความขาดแคลนในด้านจำนวน นอกจากนั้นยังมีปัญหากำลังคนด้านสุขภาพอื่นๆ ได้แก่ ปัญหาการกระจาย ซึ่งพบว่ามีกำลังคนด้านวิชาชีพที่กระจายมาดูแลงานด้านการดูแลระยะยาวน้อย ปัญหาทักษะการปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักบริบาล ปัญหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นปัญหาค่อนข้างมากสำหรับนักบริบาลที่ปฏิบัติงานในสถาบัน ซึ่งพบว่ามีอัตราการลาออกจากงานสูง

การที่จะทำให้กำลังคนมีความพอเพียงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพนั้น ระบบการดูแลระยะยาวควรจะเตรียมพร้อมในด้านนโยบายและการปฏิบัติ โดยเพิ่มการผลิตกำลังคนระดับวิชาชีพทั้งด้านจำนวนและทักษะเข้าไปในระบบสุขภาพมากขึ้น ผลิตนักบริบาลที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ สร้างแรงดึงดูดและจูงใจให้กำลังคนด้านสุขภาพอยู่ในระบบเพื่อลดการสูญเสียและธำรงกำลังคนอยู่ในระบบ

Download :       Full Text  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.