การพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2020-12-07 09:42
แท็ก 
การพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้อ่าน
2840

Title:             การพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทย
Authors:       วลัยพร พัชรนฤมล และคณะ
Issue Date:   Sep-2020
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019, COVID-19 หรือ โควิด-19) นับเป็น "การระบาดใหญ่" (pandemic) หลังจากพบผู้ติดเชื้อทั่วโลก ปัจจุบัน (กันยายน 2563) มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกมากกว่า 30 ล้านราย และผู้เสียชีวิตเกือบล้านราย การระบาดนี้ส่งผลกระทบทางสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย การรับมือกับการระบาดต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงเสนอกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศไทยในการตอบสนองต่อการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีเป้าหมาย “ลดการติดเชื้อ ลดการป่วย และลดการตายจากโควิด 19” การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต้องครอบคลุม strategic area 7 ด้าน ได้แก่

 1. การติดตามสถานการณ์และแนวโน้มการระบาดของโรค
 2. การกำหนดมาตรการทางสังคมตามสถานการณ์ปัจจุบัน และหลักฐานเชิงประจักษ์
 3. การกำหนดมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
 4. การเตรียมความพร้อม ศักยภาพและทรัพยากรของระบบบริการสุขภาพ
 5. การส่งเสริมการจัดการความรู้ การวิจัยและพัฒนา
 6. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน
 7. การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการกับการระบาดของโรค โดยเป็นการวิเคราะห์การดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุส่วนขาดของการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาต่อไป เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประเทศและพื้นที่หากเกิดการระบาดในอนาคต

 

Download :       Full Text  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

ความคิดเห็น

เป็นประเด็นที่น่าสนใจ  ทันสมัย  เป็นกรอบยุทธศาสตร์ที่ท้าทาย  การนำเสนอสกัดประเด็นสำคัญ                                                          ขอบคุณมากค่ะyes

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.