การสังเคราะห์ข้อเสนอในการกำหนดนโยบายการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกัน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2020-08-17 11:27
แท็ก 
การสังเคราะห์ข้อเสนอในการกำหนดนโยบายการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกัน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
จำนวนผู้อ่าน
351

Title:             การสังเคราะห์ข้อเสนอในการกำหนดนโยบายการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกัน
Authors:       สุรศักดิ์ เสาแก้ว, ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ และ ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร
Issue Date:   July-2020
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

โครงการการสังเคราะห์ข้อเสนอในการกำหนดนโยบายการใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการสุขภาพและระบบหลักประกัน เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงการรับบริการด้านยาสมุนไพรในระบบประกันสุขภาพของภาครัฐสำหรับอธิบายความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของการบริการแต่ละระดับของประเทศ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการได้รับยาสมุนไพรของผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพต่างๆ ซึ่งจากการดำเนินการในกระบวนการทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยหรือข้อมูลต่างๆ ในระดับประเทศ พร้อมทั้งการสำรวจข้อมูลในทั้ง 2 จังหวัด ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดที่ถูกบรรจุอยู่ในนโยบายเมืองสมุนไพร (Herbal City) ซึ่งได้แก่ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดอื่นที่มีขนาดใกล้เคียง ซึ่งทางคณะวิจัยได้ศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ส่งผลให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสะท้อนการดำเนินงานและแนวทางในการพัฒนากระบวนการส่งเสริมการเข้าถึงการใช้ยาสมุนไพรของประเทศ

จากการดำเนินการได้มีการสรุปข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ การทบทวนสถานการณ์การเข้าถึงยาสมุนไพรและการใช้ยาสมุนไพรไทย ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรรวมถึงวิเคราะห์ประเด็นที่ส่งผลต่อการใช้และการเข้าถึงยาสมุนไพร หลังจากนั้นได้มีการนำเสนอผลวิเคราะห์สถานการณ์ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่าและห่วงโซ่อุปทานของยาสมุนไพรไทย ซึ่งพบปัญหาที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงและการบริการด้านยาสมุนไพรของประเทศในประเด็นต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 1) ปัญหาวัตถุดิบสมุนไพรที่ขาดแคลน บางชนิดหาได้ยากและวัตถุดิบขาดคุณภาพ 2) ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรที่พบการปลอมปนและปนเปื้อนส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ตกมาตรฐานและสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 3) ปัญหาเกี่ยวกับผู้ประกอบการผลิตยาจากสมุนไพรที่มักจะเป็นรายย่อยขาดความชำนาญในการพัฒนาสูตรตำรับและผลิตยาให้เป็นมาตรฐานตามข้อกำหนดของภาครัฐและต้องแข่งขันกับการผลิตในภาครัฐทำให้กระทบต่อโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพรในประเทศ 4) ปัญหาการไม่มีข้อกำหนด (Specification) เกี่ยวกับวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรและราคากลางของวัตถุดิบสมุนไพรที่ต้องการจัดหาและจัดซื้อส่งผลให้เกิดความแตกต่างในการให้บริการและมาตรฐานของยาสมุนไพรของแต่ละหน่วยบริการ และ 5) ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตยาจากสมุนไพรส่งผลให้เกิดความไม่แน่ใจในเกณฑ์สำหรับการผลิตและพัฒนายาสมุนไพร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมยาสมุนไพรในประเทศ

นอกจากนี้จากการสำรวจผู้เกี่ยวข้องสำหรับการบริการและการเข้าถึงยาสมุนไพรในสถานพยาบาลจากทั้ง 2 จังหวัด พบว่าการเข้าถึงบริการและความพึงพอใจด้านยาสมุนไพรของผู้ป่วยมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความพึงพอใจและการยอมรับการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพรที่ดีมาก แต่ก็พบว่าผู้ป่วยยังขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพรในบางประเด็นซึ่งเป็นจุดที่ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต เมื่อพิจารณาในด้านของผู้ให้บริการด้านยาสมุนไพรของทั้ง 2 จังหวัด พบว่านโยบายของแต่ละจังหวัดและการส่งเสริมของกระทรวงสาธารณสุขมีผลต่อการดำเนินการของผู้ให้บริการทั้งในส่วนของการจัดซื้อจัดหายาและการบริการแก่ผู้ป่วย

จากการทบทวนวรรณกรรมและการสังเคราะห์ข้อมูลมีประเด็นที่ต้องพัฒนาเพื่อให้เป็นนโยบายเพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรอย่างเหมาะสม คือ เพิ่มมาตรฐานของสมุนไพร มีกระบวนการจัดซื้อจัดหายาสมุนไพรที่ดี เพิ่มองค์ความรู้และเจตคติของผู้ให้บริการและมีการสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนการสั่งใช้ยาสมุนไพรอย่างเหมาะสม

Download :       Full Text  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.