การทดสอบสมรรถภาพทางกายและสุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2020-04-22 08:47
แท็ก 
การทดสอบสมรรถภาพทางกายและสุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุไทย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
สวรส. ร่วมกับ วช. ระดมนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท เร่งทบทวนสถานการณ์ความก้าวหน้าของการวิจัยด้านสมองและระบบประสาทของประเทศ เพื่อวางยุทธศาสตร์งานวิจัยของชาติสู่การพัฒนางานวิจัยด้านระบบสมองและระบบประสาทเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ และสร้างเครือข่ายนักวิจัยเฉพาะด้านที่มีประสิทธิภาพ
จำนวนผู้อ่าน
1329

Title:             การทดสอบสมรรถภาพทางกายและสุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุไทย
Authors:       ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์, ปรัชญา แก้วแก่น และ ปริญญา เรืองทิพย์.
Issue Date:   April-2020
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประเมินสุขภาวะทางกาย วิเคราะห์ความสัมพันธ์และจัดกลุ่มสมรรถภาพทางกายและหาดัชนีชี้วัดสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุไทยทั่วประเทศ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้ ประกอบด้วยเพศชายและหญิง มีอายุ 60-69 ปี ได้มาจาก 5 ภูมิภาคของไทย ภูมิภาคละ 400 คน รวมทั้งหมด จำนวน 2,000 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด

ชุดที่ 1 การทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย 6 ด้าน ได้แก่

 1. ด้านองค์ประกอบของร่างกาย
 2. ด้านความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดและการหายใจ
 3. ด้านความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ
 4. ด้านความคล่องแคล่วว่องไวและการทรงตัว
 5. ด้านความอ่อนตัว
 6. ด้านเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและการประสานสัมพันธ์

นอกจากนี้มีการบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (อีเอ็มจี)

ชุดที่ 2 สุขภาวะทางกายของผู้สูงอายุ ได้แก่

 1. ด้านกิจกรรมทางกาย
 2. ด้านโภชนาการ
 3. ด้านการนอนหลับและพักผ่อน
 4. ด้านปัญหาสุขภาพและโรคไม่ติดต่อ

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยจำแนกตามเพศและภูมิภาค การวิเคราะห์การจัดกลุ่มสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุไทย ด้วยสถิติการวิเคราะห์กลุ่ม และดัชนีชี้วัดสมรรถภาพทางกาย ผลการวิจัยปรากฏว่าสามารถจัดกลุ่มสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดีมาก จำนวน 522 คน (ร้อยละ 26.14) กลุ่มดี จำนวน 770 คน (ร้อยละ 38.56) กลุ่มพอใช้ จำนวน 478 คน (ร้อยละ 23.93) และกลุ่มเสี่ยง จำนวน 227 คน (ร้อยละ 11.37) ผลการวิเคราะห์กลุ่มพบว่า ปัจจัยเส้นรอบเอวสามารถจัดกลุ่มได้ดีที่สุด (F=669.732) รองลงมาคือ VO2 Max จากการทดสอบเดิน 6 นาที น้ำหนักตัวและค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดได้ 12 เกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วยการย้ายบล็อก 30 วินาที เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง นั่งงอตัวไปข้างหน้า เวลาที่ใช้ TUG ระยะทางที่ได้จากการเดิน 6 นาที เปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนัง เส้นรอบสะโพกและเส้นรอบเอว ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้สำหรับวางแผนการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุไทยได้

Download :       hs2555.pdf  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.