การประเมินความพร้อมของระบบสุขภาพในการให้บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพในประเทศไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2020-03-10 09:15
แท็ก 
การประเมินความพร้อมของระบบสุขภาพในการให้บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพในประเทศไทย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
Title: ประสาทหูเทียม Authors: ภาธร ภิรมย์ไชย; พนิดา ธนาวิรัตนานิจ; วรินทร พุทธรักษ์ Issue Date:...
จำนวนผู้อ่าน
110

Title:             การประเมินความพร้อมของระบบสุขภาพในการให้บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพในประเทศไทย
Authors:       ปฤษฐพร กิ่งแก้ว และคณะ
Issue Date:   Oct-2019
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายเป็นความพิการที่มีจำนวนมากเป็นลำดับสอง รองจากความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ซึ่งมีประมาณ 372,189 คน ในประเทศไทย ผู้พิการทางการได้ยินระดับหูตึงรุนแรงและหูหนวก (ความชุกประมาณ 0.2% - 0.5%) ที่มีระดับการได้ยินตั้งแต่ 81 เดซิเบลขึ้นไป มักจะไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องช่วยฟัง การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (cochlear implantation) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาความพิการทางการได้ยินระดับหูหนวกทั้งสองข้าง จากการประชุมคณะทำงานคัดเลือกหัวข้อภายใต้โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. 2560 ได้คัดเลือกประเด็น “การเข้าถึงการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม” ว่ามีความสำคัญเป็นลำดับต้น ซึ่งในปัจจุบันยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างสิทธิประโยชน์ของแต่ละระบบหลักประกันสุขภาพและความสามารถของระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย

ดังนั้น การศึกษาถึงความพร้อมของระบบที่ครอบคลุมการจัดบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานต่อเนื่องตั้งแต่การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ การกระจายตัวของบริการดังกล่าวและการประมาณการกลุ่มเป้าหมายของผู้มีความจำเป็นต้องได้รับบริการ จึงมีความสำคัญ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการพิจารณาการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ในประเทศไทย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อประเมินความพร้อมของระบบสุขภาพในการให้บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้

 1. เพื่อศึกษานโยบายและแผนงานระดับประเทศเกี่ยวกับบริการฯ และการเพิ่มการเข้าถึงบริการในอนาคต
 2. เพื่อทบทวนวรรณกรรมมาตรฐานการให้บริการฯ ในต่างประเทศ
 3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของประสาทหูเทียมที่มีการขึ้นทะเบียนและจำหน่ายในประเทศไทย
 4. เพื่อศึกษาจำนวนและการกระจายตัวของสถานพยาบาลที่ให้บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ และบุคลากรที่ให้บริการ
 5. เพื่อศึกษาประสบการณ์การให้บริการฯ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการให้บริการ
 6. เพื่อศึกษาปัจจัยความสำเร็จจากการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมของผู้พิการทางการได้ยินและครอบครัว
 7. เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบบริการฯ ให้ครอบคลุมประชากรตามความจำเป็นด้านสุขภาพ

Download :       hs2532.pdf  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.