การพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ระดับพื้นที่จากงานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ปี 2562 : ผลงาน R2R ดีเด่น

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2019-11-12 10:06
แท็ก 
การพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ระดับพื้นที่จากงานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ปี 2562 : ผลงาน R2R ดีเด่น
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
HSRI-FORUM ฉบับนี้ย้อนไปสู่บรรยากาศ “การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)...
จำนวนผู้อ่าน
779

Title:             การพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ระดับพื้นที่จากงานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ปี 2562 : ผลงาน R2R ดีเด่น
Authors:       ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์; จุฬาพร กระเทศ
Issue Date:   Nov-2019
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

โครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ระดับพื้นที่จากงานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ปี 2562 มีวัตถุประสงค์
  1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยหน้าใหม่ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ประจำปี 2562
  2. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอเผยแพร่ผลงานนักวิจัยหน้าใหม่/โครงการที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
  3. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย R2R ให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการและสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ ในการนำผลงานวิจัย R2R ไปพัฒนางาน
  4. เพื่อเป็นการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ในระบบสุขภาพ

การดำเนินโครงการเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ผู้ปฏิบัติ นำเสนอบทเรียนจากผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ประจำปี 2562 และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย R2R จำนวน 38 คน มีระยะเวลาดำเนินการ 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 7 ในการสนับสนุนด้านต่างๆ ในการจัดประชุม และเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้ร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานวิชาการให้ได้คุณภาพ

เอกสารฉบับนี้ได้ทำการรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ประจำปี 2562 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าควรได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบ Roll Up และเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัยอย่างต่อเนื่องต่อไป

Download :       hs2518.pdf  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.