การปฏิรูปความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไทย

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2019-05-01 11:49
แท็ก 
การปฏิรูปความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไทย
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
อนุ กก.ส่งเสริมการใช้ยาฯ เผย ทั่วโลกวิกฤติ แบกภาระด้านยาสูง ซ้ำก่อปัญหาเชื้อโรคดื้อยา ขณะที่ไทย เฉพาะสิทธิข้าราชการเหยียบ 7 หมื่นล้านบาทต่อปี แถมติดเชื้อดื้อยาสูงกว่า 1 แสนราย ตายแล้ว 3 หมื่นราย ชี้อนาคตคุมโรคลำบาก ต้องเร่งแก้ปัญหา ยก รพ.ศิริราชนำขบวน รพ.ส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล พร้อมร่วมมือเครือข่าย บรรจุในเกณฑ์ประเมินคุณภาพสถานพยาบาล หวังให้การใช้ยาสมเหตุผลกระเตื้องอย่างน้อยปีละ 5%
จำนวนผู้อ่าน
529

Title:             การปฏิรูปความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศไทย
Authors:       วินิต อัศวกิจวิรี; ชะอรสิน สุขศรีวงศ์; ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์; วราวุธ เสริมสินสิริ; คัคนางค์ โตสงวน
Issue Date:   April-2019
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

       ประเทศไทยยังขาดระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพและต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศและมีแนวโน้มที่สูงขึ้น พึ่งพาตนเองได้น้อย ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ของประเทศที่เหมาะสม ทั้งในสภาวะปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยที่งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้กระบวนการจัดสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทบทวนวรรณกรรมทั้งในและต่างประเทศ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและการทำเทคนิคเดลฟายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและหาข้อสรุปร่วมกัน

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การปฏิรูประบบให้เกิดความมั่งคงด้านยาและเวชภัณฑ์ จะต้องปฏิรูปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขด้วยการจัดทำแผนแม่บทแห่งชาติและให้กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานประสานกลาง บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการปฏิรูประบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ การจัดทำกรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ รูปแบบการสำรอง โดยใช้เทคนิคการวางแผนด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning) รองรับภัยพิบัติที่มีความรุนแรงในระดับสูงขึ้นและมีโอกาสเกิด รวมทั้งการพัฒนากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เพื่อลดอุปสรรคในการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

2) ปฏิรูปการพึ่งพาตนเองด้านยาและเวชภัณฑ์ ด้วยการปรับโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานหรือองค์กรอิสระที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ที่มีอยู่ ให้มีบทบาทภารกิจที่มีความจำเพาะด้านยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งดำเนินมาตรการอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนั้น ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงบประมาณและการสร้างเอกภาพในการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับลดขอบเขตของสิทธิผูกขาดการจำหน่ายขององค์การเภสัชกรรมและหน่วยงานของรัฐ ให้มีความเป็นธรรมต่อผู้ผลิตภาคเอกชนมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ ในด้านงบประมาณที่จะใช้ในการลงทุนเพื่อการวิจัยพัฒนาและพัฒนากระบวนการผลิต

Download :       hs2487.pdf  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.