ผลของเศรษฐานะต่อการบรรลุผลสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pawinee
เมื่อวันที่
2019-03-05 10:17
แท็ก 
ผลของเศรษฐานะต่อการบรรลุผลสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
“โรคเบาหวาน” กำลังเป็นภัยเงียบของคนไทยและของคนทั่วโลก สำหรับประเทศไทย เมื่อปลายปี 2556...
จำนวนผู้อ่าน
501

Title:             ผลของเศรษฐานะต่อการบรรลุผลสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน
Authors:       อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว; รัตติยา อักษรทอง; อภิญญา เลาหประภานนท์
Issue Date:   Oct-2018
Publisher:     สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

Abstract

       ผลจากการศึกษาในประเทศที่มีระดับรายได้สูงพบว่า ผลลัพธ์ทางสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยสามารถเข้าถึงและได้รับการรักษาเดียวกันนั้น ยังคงแตกต่างกันไปตามเศรษฐานะ เป็นที่มาของความกังวลที่ว่าการจ่ายแบบ performance-based payment ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะเป็นการลงโทษโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ประชากรมีเศรษฐานะไม่ได้ ซึ่งอาจมีผลลัพธ์การรักษาที่แย่กว่า แม้โรงพยาบาลจะให้การรักษาที่เหมือนกันกับโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนมีเศรษฐานะดีกว่า คำอธิบายปรากฏการณ์ที่ว่า เศรษฐานะทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาเหมือนกันมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจาก การมีเศรษฐานะที่ดีทำให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีสิ่งช่วยสนับสนุนให้สามารถควบคุมพฤติกรรมสุขภาพของตนได้ดีกว่าผู้ที่อยู่ในระดับเศรษฐานะต่ำผ่านตัวแปร health locus of control และ self-efficacy งานวิจัยชิ้นนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่า ในผู้ป่วยชาวไทยภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น เศรษฐานะยังส่งผลให้มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันแม้ว่าจะได้รับการรักษาเดียวกันหรือไม่ โดยใช้ผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นกรณีตัวอย่าง ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ปัจจัยเศรษฐานะไม่มีความสัมพันธ์ต่อผลลัพธ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งตัวชี้วัดเชิงการให้บริการและผลลัพธ์ของการรักษา ส่วนปัจจัยการเกี่ยวกับการจัดบริการตาม chronic care model (CCM) มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์การรักษาอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยเศรษฐานะมีความสัมพันธ์กับตัวแปร perceived control ตามการทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานใน conceptual framework โดยกลุ่มที่มีเศรษฐานะสูงกว่าจะมี self-efficacy สูงกว่าและมี internal locus of control นั่นคือ การรับรู้ว่าตนมีความสามารถในการควบคุมตัวเองสูงกว่า

Download :       hs2469.pdf  สมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด (signup free)

(สมัครสมาชิกได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/register-hsri)

แสดงความคิดเห็น

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • HTML tags will be transformed to conform to HTML standards.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.