ประกาศจัดหาผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
temsiri
เมื่อวันที่
2017-08-10 18:05
ระยะเวลา
10 สิงหาคม 2560 ถึง 21 สิงหาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
145.39 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
84.99 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
35.7 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
172

          ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) โดยสำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) มีความประสงค์จะจัดหาผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำรองข้อมูล โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ตามข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จำนวน ๖ หน้า โดยมีราคากลางการจัดซื้อเป็นเงิน ๙๙๔,๑๖๓.๗๕ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

          ผู้มีความสนในยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อเสนอราคาจากหน้าเว็บไซต์ สวรส. www.hsri.or.th หรือขอรับเอกสารการเสนอราคา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ (นางสาวเต็มสิริ  ศุภกิตติ) สำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข (สพตส.) เลขที่ ๙๗๙/๑๐๑ ชั้น ๓๑ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๙๘ ๐๓๖๕-๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.