แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
pattarapong
เมื่อวันที่
2017-08-08 09:52
ระยะเวลา
08 สิงหาคม 2560 ถึง 08 กันยายน 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
99

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ได้กำหนดให้หน่วยตรวจรับที่เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท โดยจัดทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี และในกรณีมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนรายละเอียด หรือระยะเวลาในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้จัดทำดังกล่าว 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จึงขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1)