ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างตรวจสอบภายใน

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-07-26 11:43
แท็ก 
ระยะเวลา
26 กรกฎาคม 2560 ถึง 26 สิงหาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เรื่อง...
จำนวนผู้อ่าน
66

ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ของผู้ยื่นเสนอราคาผู้รับจ้างงานตรวจสอบภายใน ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๐

โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

..................................

         ตามประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง จัดหาผู้รับจ้างงานตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีเปรียบเทียบราคา ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาภายใน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. เมื่อสิ้นสุดเวลาการยื่นซองเสนอราคามีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๓ ราย นั้น

         คณะกรรมการจัดหาได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน๓ ราย คือ

                       ๑. บริษัท มายด์เมอร์จ คอนซัลแทนท์ จำกัด

                       ๒.บริษัท ไทยออดิท เดอะทรูช จำกัด

                       ๓. บริษัท เอสดี สอบบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

      จเร  วิชาไทย                                                                    

(นายจเร  วิชาไทย)

ประธานกรรมการจัดหา