จัดหาผู้รับจ้างงานตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยวิธีเปรียบเทียบราคา

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-07-14 10:10
แท็ก 
ระยะเวลา
14 กรกฎาคม 2560 ถึง 25 กรกฎาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
67.76 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
Default image
32.73 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ผู้รับจ้างงานตรวจสอบภายใน...
จำนวนผู้อ่าน
167

          ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างเพื่อปฏิบัติงาจ้างตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามข้อกำหนดการจ้าง งานตรวจสอบภายในของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓ หน้า โดยมีราคากลางการจัดจ้างเป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท(หกแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้

        ผู้มีความสนในยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้ สามารถดาวโหลดเอกสารเพื่อเสนอราคาจากหน้าเว็บไซต์ สวรส. www.hsri.or.th หรือขอรับเอกสารการเสนอราคา หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ (นางสาวฐานิตา ยิ้มเรือง) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น ๔ อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ ๘๘/๓๙ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๘๓๒ ๙๒๒๗ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  จนถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.