รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560 (แบบ สขร.1)

หมวดหมู่กลาง 
เขียนโดย
tanita
เมื่อวันที่
2017-07-12 10:36
แท็ก 
ระยะเวลา
12 กรกฎาคม 2560
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
237.99 KB
ดาวน์โหลด
0 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
44

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  นั้น

ในการนี้ งานพัสดุ หน่วยสนับสนุนทั่วไปได้จัดทำ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ (แบบ สขร.๑) เรียบร้อยแล้วปรากฎรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมานี้