ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง...จัดจ้างเหมาบริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-10-31 11:48
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/...
- bytes
ดาวน์โหลด
258 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
129

                                                             ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
                                             เรื่อง จัดจ้างเหมาบริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
                                                                          โดยวิธีคัดเลือก
                                                   --------------------------------------------------------
ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาบริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ตามข้อกำหนดการจ้างจำนวน 1 หน้า) โดยวิธีคัดเลือก โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดตามข้อกำหนดดังนี้

1.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1.1    ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ณ วันที่ยื่นซองเสนอราคา โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรองให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคาดังกล่าว
1.2    ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลซึ่งไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
1.3    ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพในการดำเนินธุรกิจในการจ้างครั้งนี้
1.4    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเปรียบเทียบราคากับ สวรส.
1.5    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
1.6    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
1.7    ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการให้บริการวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต เป็นสื่อสัญญาณแบบใยแก้วนำแสง Internet Leased Line ให้กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีที่ผ่านมานับถึงวันยื่นเอกสารเสนอราคาไม่น้อยกว่า 1 สัญญา
1.8    ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจัดหา ติดตั้งวงจรสื่อสัญญาณ และบริหารเครือข่ายวงจรสื่อสัญญาณเพื่อให้บริการแก่ สวรส. รวมถึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

2.    หลักฐานการเสนอราคา
    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้มาประกอบการพิจารณาด้วย
2.1    นิติบุคคลจะต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก)    ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข)    บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, สำเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจกระทำการ รับรองสำเนาถูกต้อง
2.2    สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์, สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รับรองสำเนาถูกต้อง
2.3    หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ  (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา และ/หรือนำใบเปรียบเทียบราคามายื่นแทนให้ แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง3.    ลักษณะของงานที่จัดจ้าง
    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาบริการเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายละเอียดปรากฏตามข้อกำหนดการจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจยื่นเสนอราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่   11 พฤศจิกายน 2556

4.    การดำเนินงาน
4.1    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานอื่นมาพร้อมซองราคา โดยแยกเอกสารดังนี้
ซองที่ 1 ซองใบเสนอราคา (ใบเสนอราคาใช้รูปแบบของ สวรส.) และต้องเสนอพร้อมเอกสาร           ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการเช่าระบบเครือข่าย (TOR) ของ สวรส. ที่ได้มีการยืนยันรับเงื่อนไขตาม TOR แล้ว รวมถึงเอกสารรายละเอียดอื่นๆ ตาม TOR
ซองที่ 2 ซองเสนอเอกสารสำคัญของผู้เสนอราคา เช่น สำเนาบัตรประชาชน เอกสารการจัดตั้งบริษัท เอกสารการจดทะเบียนของบริษัท (หนังสือรับรอง) หนังสือบริคณห์สนธิ ภ.พ. 20 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท หนังสือมอบอำนาจ
4.2    ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคา ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา

5.    หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
    สวรส. จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาจากคุณสมบัติและผลงานที่ผ่านมาของผู้เสนอราคา โดยจะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ สวรส. เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจัดหาเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

6.    การติดต่อประสานงาน
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 หากสนใจจะเสนอราคาสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 832 9227 ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.00 น.

                                                                ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม  2556

                                                                         สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล

                                                    (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล)
                                                           ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข


สามารถดาวน์โหลดประกาศได้จากด้านล่าง....

AttachmentSize
notice.pdf192.19 KB
price.pdf95.87 KB
TOR.pdf89.2 KB