ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข "เรื่อง...จัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาด"

เขียนโดย
webmaster
เมื่อวันที่
2013-08-22 09:35
Default image
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดต้นฉบับ ครั้ง
Default image
http://www.hsri.or.th/sites/default/files/aaa.pdf
- bytes
ดาวน์โหลด
280 ครั้ง
จำนวนผู้อ่าน
81


 

ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง จัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาด

------------------------------------------------------

                         ด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ (ตามข้อกำหนดการจ้างงานรักษาความสะอาดจำนวน 7 หน้า) โดยจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 (12 เดือน) ราคากลางการจัดจ้างเป็นเงิน 552,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดตามข้อกำหนดดังนี้

 

 1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
 2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด,  บริษัทมหาชนจำกัด,  บริษัทจำกัด และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับจ้างในด้านรักษาความสะอาดมาแล้วไม่น้อยกว่า 1ปี    นับแต่วันที่ยื่นซองใบเสนอราคา
 3. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่เสนอราคา
 4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเปรียบเทียบราคากับสถาบันฯ
 5. ผู้เสนอราคาต้องไม่มีรายชื่อเป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามประกาศของสำนักงาน ป.ป.ช.
 6. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
 7. ผู้เสนอราคาต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1,000,000บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
 8. ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาคู่สัญญา ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารตั้งแต่ 6 ชั้นขึ้นไป หรือพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 9,000ตารางเมตร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ไม่เกิน 3ปีนับถึงวันยื่นเอกสารใบเสนอราคาอย่างน้อย 2ผลงาน

 

 1. หลักฐานการเสนอราคา

        ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ดังนี้

 • กรณีเป็นนิติบุคคลจะต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล,รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการรับรองสำเนาถูกต้อง อายุไม่เกิน 3เดือน
 • บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ, สำเนาบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจกระทำการ รับรองสำเนาถูกต้องซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา และ/หรือนำใบเปรียบเทียบราคามายื่นแทน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาคู่สัญญา ตามข้อ 1.6รับรองสำเนาถูกต้อง

 

 1. ลักษณะของงานที่จัดจ้าง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียดตามข้อกำหนดการจ้างที่แนบมาพร้อมนี้ ผู้สนใจยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 16.30 น.

ทั้งนี้  ผู้เสนอราคาที่ประสงค์จะเข้าดูสถานที่ สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารอาคารสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2832 9200 ต่อ 9901

 

 1. ระยะเวลาการดำเนินงาน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามข้อกำหนดการจ้างรักษาความสะอาดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 โดยมีกำหนด 12 เดือน

 

 1. การจ่ายเงิน           

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยแบ่งจ่ายค่าจ้างตามสัญญาที่ตกลงกันเป็นรายงวด งวดละเท่าๆ กัน ในแต่ละงวดเดือนนั้นจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำเอกสารส่งมอบงานจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างเป็นที่เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

 

 1. การดำเนินงาน
  • ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานอื่นมาพร้อมซองราคา โดยแยกเอกสารดังนี้

ซองที่ 1ซองใบเสนอราคา และ เอกสารรายละเอียดน้ำยาที่ใช้ทำความสะอาด (ใบเสนอราคาใช้รูปแบบของ สวรส.)

ซองที่ 2ซองเสนอเอกสารสำคัญของผู้เสนอราคา เช่น เอกสารการจัดตั้งบริษัท เอกสารการจดทะเบียนของบริษัท (หนังสือรับรอง) หนังสือบริคณห์สนธิ ภ.พ. 20 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท หนังสือมอบอำนาจ

ซองที่ 3เอกสารผลงาน

 • ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารภายในวันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทแยกเป็นรายงวดและเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ราคาที่เสนอจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา

 

 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

สวรส. จะทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ สวรส. เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการจัดหาเป็นเด็ดขาด       ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

 

 1. การทำสัญญา

1.  ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบของ สวรส. ภายในเวลาที่ สวรส. แจ้งไป ถ้าผู้เสนอราคาได้ถอนการเสนอราคาหรือไม่ไปทำสัญญาตามกำหนด สวรส. จะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน                                                                                                                                           

2. กรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ สวรส. ไม่สามารถลงนามในสัญญาภายในกำหนดได้และขอเลื่อนกำหนดไปไม่ถือว่าการเลื่อนเวลาลงนามในสัญญาเป็นข้อผิดเงื่อนไขและหากได้มีการลงนามในเวลาต่อมาและผู้เสนอราคามิได้มาทำสัญญาภายในเวลาที่ขอเลื่อนไปจะถือว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน                                                                                                           

3.  ผู้ชนะการคัดเลือกจะต้องวางหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของราคาในสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

           3.1เงินสด

           3.2 เช็คที่ธนาคาร สั่งจ่ายให้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3วันทำการ

           3.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ

หลักประกันตามข้อ 3.1- 3.3 จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยหลังจากวันที่ผู้ชนะการคัดเลือกพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ประกาศ ณ วันที่  21 สิงหาคม 2556

 

สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล
(ศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ผู้เสนอราคาที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ งานจัดซื้อ (ฐานิตา)  โทร 0 2832 9227 หรือ ดาวโหลดไฟล์จากลิ้งก์ด้านล่าง ภายในวันที่  10 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น.

AttachmentSize
ประกาศ เรื่อง จัดจ้างเหมารักษาความสะอาด.pdf195.48 KB
ใบเสนอราคา.pdf95.73 KB
ตารางบัญชีวัสดุต่างๆ.pdf52.35 KB
TOR.pdf120.52 KB